αγγλική μετάφραση του όρου «έξι»

EL

«έξι» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
έξι {αριθμ.}
EN
EL

έξι {αριθμητικό}

volume_up
έξι
volume_up
six {αριθμ.}
Αυτές οι έξι λέξεις αντιπροσωπεύουν έξι κινήματα του "Νιώθουμε καλά".
Those six words represent the six movements of We Feel Fine.
Υπήρχαν όμως και πολλές Χριστιανικές χώρες που είχαν έξι με επτά παιδιά ανά γυναίκα.
But there was also many Christian countries that had six to seven babies per woman.
Είχα προ-βιντεοσκοπήσει αρκετές εκπομπές για έξι βδομάδες εγχείρισης και ανάρρωσης.
I had pre-taped enough shows to get me through six weeks of surgery and recuperation.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «έξι» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΟ όμορφος καμβάς και οι φεγγίτες από καουτσούκ κάηκαν από τον ήλιο σε έξι μήνες.
The beautiful canvas and rubber skylights got eaten by the sun in six months.
GreekΚαι έξι μήνες αργότερα στη δεξιά πλευρά βλέπετε αυτή την κατασκευασμένη ουρήθρα.
And then, six months later on the right-hand side you see this reengineered urethra.
GreekΥπήρχαν όμως και πολλές Χριστιανικές χώρες που είχαν έξι με επτά παιδιά ανά γυναίκα.
But there was also many Christian countries that had six to seven babies per woman.
GreekΕίχα προ-βιντεοσκοπήσει αρκετές εκπομπές για έξι βδομάδες εγχείρισης και ανάρρωσης.
I had pre-taped enough shows to get me through six weeks of surgery and recuperation.
GreekΠερίπου έξι μήνες νωρίτερα, πρότεινε τη δομή α-έλικας για τις πρωτεΐνες.
About six months before, he proposed the alpha helical structure for proteins.
GreekΚαθώς ήταν τυχερό μας, έξι μήνες μετά την άφιξή μας, έγινε και εκεί στρατιωτικό πραξικόπημα.
As luck would have it, six months after we arrived, they too had a military coup.
GreekΑλλά αποδεικνύεται, ότι δεν χρειάζεται κάτι διαμέτρου έξι μιλίων για να κάνει μεγάλη ζημιά.
But it turns out, you don't need something six miles across to do a lot of damage.
GreekΚαι θα σας πω έξι τρόπους για να φτιάξετε νέες λέξεις στα Αγγλικά.
And I'm going to tell you six ways that you can use to make new words in English.
GreekΚαι το βρήκαμε εδώ πέρα πριν τρία δευτερόλεπτα -- το προηγούμενο, πριν έξι δευτερόλεπτα.
And we found it right over here three seconds ago -- the previous one, six seconds ago.
GreekΕίχα το προνόμιο να δουλέψω με θανατοποινίτες σε φυλακές υψίστης ασφαλείας για έξι χρόνια.
I had the privilege of working on death row in a maximum security [prison] for six years.
GreekΠερπατούσα με το μπαστούνι μου και την επιστραγαλίδα και ένα σακίδιο σε ταξίδια σε έξι ηπείρους.
I walked with my cane and my ankle brace and a backpack on trips in six continents.
GreekΜια σχολική φόρμα κάτω από τους αστραγάλους, γιατί έπρεπε να αντέξει έξι χρόνια.
And there were rare but searing chants of "slit-eye" and the occasional graffiti: "Asian, go home."
GreekΚάθε έξι μήνες, θα πρέπει να δημιουργείτε ένα νέο αντίγραφο ασφαλείας ειδώλου Windows Complete PC.
You should create a new Windows Complete PC Backup image every six months.
GreekΒρίσκεται σε αναπηρική πολυθρόνα εδώ και έξι χρόνια μετά από ένα τρομερό αυτοκινητιστικό ατύχημα.
GreekΑν έχετε 10 ομάδες με τυπική απόδοση, θα έχετε περίπου έξι με στεκούμενες κατασκευές.
If you have 10 teams that typically perform, you'll get maybe six or so that have standing structures.
GreekΚαι μετά από περίπου -- έξι θα έλεγα εβδομάδες, τελείωσα, έβαψα και στερέωσα τον δικό μου σκελετό Ντόντο.
And after about six weeks, I finished, painted, mounted my own dodo skeleton.
GreekΈξι στα δέκα κορίτσια, επιλέγουν να μην κάνουν κάτι επειδή δεν είναι αρκετά όμορφες.
Six out of 10 girls are now choosing not to do something because they don't think they look good enough.
GreekΧρησιμοποίησαν έξι λέξεις για να μου μιλήσουν και με ρώτησαν αν εχω μπει στο Google τελευταία.
They used their six words to talk back to me and ask me if I'd been too much on Google lately.
GreekΑυτές οι έξι λέξεις αντιπροσωπεύουν έξι κινήματα του "Νιώθουμε καλά".
GreekΑυτή είναι μια πρόβλεψη που έκανα πριν από έξι χρόνια ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 1,3 τοις εκατό.
That is a forecast that I made six years ago that growth would slow down to 1.3 percent.