αγγλική μετάφραση του όρου «ένα»

EL

«ένα» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ένα {αριθμ.}
EN
EN
EN
EL

ένα {αριθμητικό}

volume_up
ένα
volume_up
one {αριθμ.}
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να λάβετε ένα νέο πιστοποιητικό ή να ανανεώσετε ένα υπάρχον.
Follow these steps to get a new one or to renew one.
Μια κρατούσε ένα μισοφαγωμένο παγωτό στο ένα χέρι και βέλη με κίτρινο φτερό στο αριστερό.
One held a half-eaten ice cream cone in one hand and arrows in the left with yellow fletching.
Στους περισσότερους υπολογιστές, είναι το ίδιο: ένα διαμέρισμα είναι ίδιο με έναν τόμο.
On most computers, they are the same: one partition equals one volume.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ένα» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΈνα κρίσιμο πρώτο βήμα είναι η κατανόηση της σχέσης μεταξύ κόστους και ποιότητας.
A critical first step is understanding the relationship between cost and quality.
GreekΤην πρώτη φορά που συνδέεστε με ένα δίκτυο, πρέπει να επιλέξετε μια θέση δικτύου.
The first time that you connect to a network, you must choose a network location.
GreekΚαι μέσα από αυτές τις γενεές σχεδιαστικών συσκέψεων καταλήγουμε σε ένα σχέδιο.
And through these sort of generations of design meetings we arrive at a design.
GreekΑυτός έχασε προφανώς ένα μάτι στη μάχη, γι' αυτό τον δείχνουν πάντα σε προφίλ.
He apparently lost an eye in battle, which is why he is always shown in profile.
GreekΜια συλλογή σχετικών ήχων που ακούτε όταν προκύπτει ένα συμβάν στον υπολογιστή σας.
A collection of related sounds that you hear when events occur on your computer.
GreekΘα λάβετε ένα μήνυμα για να ερωτηθείτε εάν θέλετε να αναβάλετε την εγκατάσταση.
You will receive a message that asks you if you want to postpone the installation.
GreekΌταν διαγράφετε ένα αρχείο ή φάκελο, το αρχείο ή ο φάκελος δεν διαγράφεται αμέσως.
When you delete a file or folder, the file or folder is not deleted right away.
GreekΑυτή η επιλογή καθιστά ένα αντικείμενο ιδιωτικό ώστε να έχετε μόνον εσείς πρόσβαση.
This option makes an item available to your homegroup with read-only permission.
GreekΕίχε ένα τεράστιο εγώ. Αλλά ο τύπος κατά κάποιο τρόπο είχε πολύ χώρο κατά βάθος.
He had a gargantuan ego. But the man had somehow a lot of room at the bottom.
GreekΈνα από τα αγαπημένα μου λέγεται Έργο «Χαρτόκουτο σε Χαβιάρι» του Graham Wiles.
And one of my favorites is called the Cardboard to Caviar Project by Graham Wiles.
GreekΤο στούντιό μου στο Μπαλί ήταν μόλις 10 λεπτά μακριά από ένα δάσος με μαϊμούδες.
So we trained them to be able to do three separate words, to lay out them properly.
GreekΘα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα κωδικοποίησης όπως το Flash Media Live Encoder (FMLE).
You will need a software encoding program like Flash Media Live Encoder (FMLE).
GreekΕάν το κομμάτι origami έρθει σε επαφή με ένα από αυτά τα κεριά, θα πιάσει φωτιά.
If your origami comes into contact one of these candles, it will catch fire.
GreekΌταν ολοκληρώσετε την εργασία σε ένα έργο, μπορείτε να το δημοσιεύσετε ως ταινία.
When you finish working on a project, you can publish the project as a movie.
GreekΗ επαναφορά του υπολογιστή σας από ένα είδωλο συστήματος είναι μια πλήρης επαναφορά.
When you restore your computer from a system image, it's a complete restoration.
GreekΚαι ο Ντεϊβιντ είπε ότι εκεί ένα σορό παράξενα πράγματα συνέβαιναν στην πίστα.
And David said that there was lot of weird stuff happening on the dance floor.
GreekΕδώ είναι ένα μικρό παράδειγμα ενός μικρού κρανίου- που ονομάζουμε μίνι Γιόρικ.
And so you have here a little example of a small skull -- what we call mini Yorick.
GreekΑλλά η συμπόνια έχει κι ένα άλλο συστατικό, το οποίο είναι πραγματικά ουσιώδες.
But compassion has another component, and that component is really essential.
GreekΘυμηθείτε, μία χαρτοπετσέτα για κάθε άτομο για ένα χρόνο σημαίνει 571.230.000
And remember, one towel per person for one year -- 571,230,000 pounds of paper.
GreekΓίνεται χωρίς αναισθητικό, είναι ένα σκουριασμένο παλιό μαχαίρι, και είναι επώδυνο.
It's practiced, it's no anesthesia, it's a rusty old knife, and it was difficult.