αγγλική μετάφραση του όρου «øm»

DA

«øm» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
øm {επιθ.}
volume_up
om {επιρ.}
EN
volume_up
om {προθ.}
volume_up
om {συνδ.}
EN
volume_up
om [παράδειγμα]
EN

DA øm
volume_up
{επίθετο}

øm (επίσης: følsom, mør, sød)
volume_up
tender {επιθ.}
Last year there was some delay with certain invitations to tender.
Will there be an invitation to tender with government orders?
Let me finally return to the offering of contracts for tender.
øm (επίσης: aparte, eftergivende, eksotisk, glad)
volume_up
fond {επιθ.}
As a child, my father was quite fond of talking himself.
Dyrebare udtalelser om jordskælvet hjælper heller ikke, for det har ikke ændret retsstaten.
Fond words about the earthquake do not help either, for it did not alter the constitutional state in any way.
For så vidt har jeg en anden forestilling om begrebet " at lytte til ", som hr.
I therefore have a rather different conception of the term 'listening ' of which Mr Barroso is so fond.
øm
volume_up
achy {επιθ.}
øm (επίσης: smertende)
volume_up
sore {επιθ.}
Kampen rasede om Saul og han blev opdaget af Bueskytterne og grebes af stor Angst for dem.
And the battle went sore against Saul, and the archers hit him; and he was sore wounded of the archers.
Og de brast alle i heftig Gråd og de faldt Paulus om Halsen og kyssede ham.
And they all wept sore, and fell on Paul's neck, and kissed him,
Det er på dette ømme punkt, at direktivet om det europæiske samarbejdsudvalg sætter ind.
It is when sore points like this come up that the Directive on European Works Councils comes in.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «øm» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

DanishMen da de hørte dette skar det dem i Hjertet og de rådsloge om at slå dem ihjel.
When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
DanishJeg er derfor tilhænger af, at Parlamentet høres om udnævnelsen af direktørerne.
Mr Muis made this very clear at a meeting of the Committee on Budgetary Control.
DanishJeg beder om, at vi forsøger ikke bevæge os henimod en krise med» laksegalskab«.
So, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
DanishRådet opretholder fortsat sit krav til Cuba om at løslade alle politiske fanger.
The Council continues to demand of Cuba that it release all political detainees.
DanishDet drejer sig ikke om at lukke bjergene inde bag beskyttelse eller privilegier.
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
DanishTror De helt ærligt, at de vil nå frem til en aftale om et så vigtigt spørgsmål?
In truth, do you believe that they will agree on this extremely important issue?
DanishSpanien står til at få særlig gavn af aftalen om at lukke op for regionalstøtte.
Spain stands to benefit particularly from the agreement to open up regional aid.
DanishEn anden ting er spørgsmålet om, hvad vi gør, når statsstøtten erklæres ulovlig.
Another issue is that of what we are to do when state aid is declared unlawful.
DanishVi blev også enige om bestemmelser vedrørende håndtering af ulovlig indvandring.
We also agreed on provisions to address questions related to illegal immigration.
DanishVi lader alle sammen, som om det ikke sker, men vi ved alle sammen, at det sker.
We are all acting as if this is not really happening, but we all know that it is.
DanishKommissær Busquin ' s meddelelse om det europæiske forskningsområde er meget god.
Commissioner Busquin's communication on the European research area is very good.
DanishDet minder mig lidt om julegåsens politik, når den forsøger at udsætte juleaften.
I am reminded of the policy of the Christmas goose trying to postpone Christmas.
DanishMed denne debat i dag vil vi gerne minde os selv og vores partnere om alt dette.
Today, may this debate serve to remind us and our partners of all these things.
DanishDer anmodes om en udvidelse af den gravides og den ammende kvindes rettigheder.
We are asking for the rights of pregnant and breastfeeding women to be extended.
DanishVi kan ikke starte en debat nu, selv om der er tale om et meget vanskeligt emne.
We cannot start a debate now, even if the matter is an extremely sensitive issue.
DanishHer er nationale forskrifter om arbejdstageres sikkerhed i øvrigt ikke undtaget.
The same applies to national legislation on protection for workers, incidentally.
DanishDen første fejl går ud på, at der her hovedsageligt er tale om narkokriminalitet.
The first mistake is to say that we are dealing mainly with drugs-related crime.
DanishMin tredje og sidste bemærkning er: Talen om rene medbidragsydere må standse nu.
My third and final comment is this: the notion of net contributions must cease.
DanishI lighed med fru Moreau anmoder jeg om henvisning til fornyet udvalgsbehandling.
Like Mrs Moreau, I would also ask that this report be referred back to committee.
DanishHr. formand, vil De anmode Parlamentet og Præsidiet om at ændre denne beslutning?
Mr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?