πολωνική μετάφραση του όρου «to contain oneself»

DE

«to contain oneself» Πολωνικά μετάφραση

to contain oneself
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «to contain oneself».

Αλλα λόγια