πολωνική μετάφραση του όρου «Suizidversuch»

DE

«Suizidversuch» Πολωνικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Suizidversuch».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Suizidversuch» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanAgitiertheit, Nervosität; Suizidversuch, Suizidgedanken, und begangener Suizid (siehe Abschnitt 4.4)
nadmierne pobudzenie, nerwowość; próby samobójcze, myśli samobójcze i dokonane samobójstwa (patrz punkt 4. 4)
GermanVerwirrtheit, Angst, Emotionale Instabilität, Suizidversuch (siehe auch Abschnitt 4.4)
Zapalenie trzustki Zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, Zwiększenie aktywności gamma- glutamylo - transferazy, Zapalenie wątroby
GermanAffektlabilität, Aggression, Verwirrtheit, Euphorie, Halluzination, Manie, Paranoia, Suizidversuch, Suizidgedanken
chwiejność emocjonalna, agresja, splątanie, euforia, omamy, mania, paranoja, próba samobójcza, myśli samobójcze
GermanEine depressive Stimmungslage, selten mit Suizidgedanken und Suizidversuch, kann ein Symptom des Nikotinentzugs sein.
Obniżenie nastroju, rzadko obejmujące myśli samobójcze i próbę samobójczą, mogą być objawem odstawienia nikotyny.
GermanÜber Suizid, Suizidversuch, suizidale Gedanken und suizidales Verhalten wurde bei Patienten, die mit Antiepileptika (einschließlich Levetiracetam) behandelt wurden, berichtet.
U pacjentów leczonych preparatami przeciwpadaczkowymi (w tym lewetyracetamem) opisywano przypadki samobójstw, prób samobójczych oraz myśli i zachowań samobójczych.

Αλλα λόγια

German
  • Suizidversuch

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.