πολωνική μετάφραση του όρου «im Folgenden beschrieben»

DE

«im Folgenden beschrieben» Πολωνικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «im Folgenden beschrieben».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «im Folgenden beschrieben» στα πολωνικά

im μετοχή
Polish
IM ουσιαστικό
folgend επίθετο
beschrieben επίθετο
beschreiben ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «im Folgenden beschrieben» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanUm die korrekte Dosis einzustellen, drehen Sie die Kappe so oft, wie im Folgenden beschrieben:
W celu ustawienia właściwej dawki, należy obrócić kapturek tyle razy, ile zalecono poniżej:
GermanEinige Aktionsschaltflächen, die im Abschnitt zu den Aktionsschaltflächen im Folgenden beschrieben werden.
Przyciski czynności, które zostały opisane poniżej w sekcji Przyciski czynności.
GermanUm die korrekte Dosis einzustellen, drehen Sie die Kappe so oft, wie im Folgenden beschrieben: zn Ar
W celu ustawienia właściwej dawki, należy obrócić kapturek tyle razy, ile zalecono poniżej: be
GermanDie wichtigsten Merkmale dieses Rahmens werden im Folgenden beschrieben.
GermanGehen Sie zum Durchführen der Neuinstallation einer 32-Bit- oder 64-Bit-Version von Windows Vista wie im Folgenden beschrieben vor.
Przejdź do strony Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista w witrynie firmy Microsoft w sieci web.
GermanNebenwirkungen, die in Zusammenhang mit der Anwendung von Fibrinklebern auftreten können, sind im Folgenden beschrieben.
Reakcje niepożądane, które mogą wystąpić w związku ze stosowaniem fibrynowych środków uszczelniających opisano poniżej.
GermanWenn Ihnen geraten wurde, MIRCERA unter die Haut zu spritzen, dann wenden Sie Ihre Dosis bitte wie im Folgenden beschrieben an.
Jeśli lekarz zalecił wstrzykiwanie leku MIRCERA podskórnie, dawkę leku należy podawać zgodnie z poniższą instrukcją.
GermanWenn Ihnen geraten wurde, MIRCERA unter die Haut zu injizieren, dann wenden Sie Ihre Dosis bitte wie im Folgenden beschrieben an:
Jeśli lekarz zalecił wstrzykiwanie leku MIRCERA podskórnie, dawkę leku należy podawać zgodnie z poniższą instrukcją.
GermanDiese Konten werden im Folgenden beschrieben.
GermanBei Caelyx, in dem Doxorubicin-Hydrochlorid in polyethylenglykolisierten Liposomen eingeschlossen vorliegt, treten die Effekte jedoch wie im Folgenden beschrieben unterschiedlich stark auf:
W przypadku preparatu Caelyx, w wyniku zamknięcia chlorowodorku doksorubicyny w pegylowanych liposomach te same działania występują z inną siłą, jak podano niżej.

Αλλα λόγια

German
  • im Folgenden beschrieben

Δείτε το Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.