ιταλική μετάφραση του όρου «abträglich»

DE

«abträglich» Ιταλικά μετάφραση

DE

abträglich {επίθετο}

volume_up
abträglich
volume_up
svantaggioso {αρσ.επιθ.}
abträglich
volume_up
nocivo {αρσ.επιθ.}
Gerade das wäre dieser zweiten Säule, dem innovativeren Teil der Politik, eher abträglich.
Proprio questo sarebbe oltremodo nocivo al secondo pilastro, vale a dire alla realtà innovativa della politica.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «abträglich» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GermanGeschlossene Listen sind anti-demokratisch und der bürgernahen Kultur abträglich.
GermanWir schaffen Unsicherheit, und Unsicherheit ist der wirtschaftlichen Entwicklung abträglich.
Stiamo creando incertezza, e l’ incertezza è dannosa per lo sviluppo economico.
GermanIn unserer Geschichte waren Supermächte dem Frieden stets abträglich.
Nella nostra storia le superpotenze sono sempre state pregiudizievoli per la pace.
GermanSolche Reden sind Europa nicht zuträglich, sondern eindeutig abträglich.
Quel tipo di discorso non è certo a favore dell'Europa ma contro di essa.
GermanDas ist der Effizienz abträglich und haushaltspolitisch unverantwortlich.
Ciò non promuove l'efficienza ed è del tutto irresponsabile sotto il profilo del bilancio.
GermanEine schwerfällige und kostenintensive Verwaltung ist der Wirksamkeit abträglich.
GermanUnterschiedliche Normen sind für die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften abträglich.
GermanJedermann weiß, wie abträglich ein Europa à la carte der Kohärenz ist.
Tutti sono al corrente del costo esorbitante, in termini di coerenza, di un'Europa à la carte.
GermanDas ist der Handlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit der Union abträglich.
GermanPolitisches und wirtschaftliches Gleichgewicht ist jedoch einer immer stärker unipolaren Welt höchst abträglich.
L'equilibrio politico ed economico danneggia invece un mondo sempre più unipolare.
GermanGerade das wäre dieser zweiten Säule, dem innovativeren Teil der Politik, eher abträglich.
Proprio questo sarebbe oltremodo nocivo al secondo pilastro, vale a dire alla realtà innovativa della politica.
GermanDiese Indiskretionen sind auch bedauerlich, weil sie unserer eigenen Verhandlungsposition abträglich sind.
Quelle fughe di notizie sono deplorevoli anche perché non giovano alla nostra posizione negoziale.
GermanZum Glück ist dieser kleine Teil des Textes dem Gesamtinhalt nicht abträglich, den ich für positiv halte.
Per fortuna questa ultima parte del testo non ne inficia per intero il contenuto, che reputo positivo.
GermanIn dem Abkommen von Cotonou wurde erstmals anerkannt, dass die Korruption der Entwicklung abträglich ist.
L’ accordo di Cotonou ha riconosciuto per la prima volta che la corruzione è un ostacolo allo sviluppo.
GermanEs wäre jedoch abträglich, ihrer Erfüllung vorzugreifen und sie vor unseren Konkurrenten zu erfüllen.
E'però controproducente che anticipi l'attuazione degli accordi o che li applichi prima dei nostri concorrenti.
GermanDieses Abkommen ist zwar für bestimmte Unternehmen attraktiv, der Umwelt und der Demokratie ist es jedoch abträglich.
Questo accordo è interessante per alcune aziende, ma è dannoso per l'ambiente e per la democrazia.
GermanUns muss bewusst sein, dass Migration ohne entsprechende Integrationsbedingungen beiden Seiten abträglich ist.
Dobbiamo ammettere che, senza adeguate condizioni di integrazione, la migrazione è dannosa per entrambe le parti.
GermanWas Sie hier heute vorgeschlagen haben, ist den Menschen an der Basis, dem politischen System und der Demokratie abträglich.
Quanto avete fatto oggi nuoce ai cittadini a livello di base, al sistema politico e alla democrazia.
GermanDa diese Charta nur symbolische Bedeutung besitzt, ist dies dem effektiven Schutz der Grundrechte abträglich.
Questa Carta ha esclusivamente un valore simbolico, di scarsa utilità ai fini della tutela dei diritti fondamentali.
GermanDas von mir bemängelte Vorgehen ist meines Erachtens dem Bild abträglich, das das Parlament in den letzten Monaten abgegeben hat.
Quanto ho denunciato mi sembra lesivo dell'immagine che il Parlamento aveva dato di sé negli ultimi mesi.

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «abträglich»:

abträglich