αγγλική μετάφραση του όρου «überspringen»

DE

«überspringen» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
überspringen {μεταβ.ρ.}

DE überspringen
volume_up
{ρήμα}

1. ηλεκτρονικά

überspringen

2. άλλος

überspringen (επίσης: springen, hüpfen, auslassen, aussetzen)
Ist das Feld Leerzellen überspringen nicht markiert, werden Leerzellen mithin berücksichtigt.
Unless the check box Skip empty cells is selected, empty cells will be taken into account.
Now, we'll skip the critiques of the paper.
Beim Überspringen eines Bearbeitungsschrittes verwendet der AutoPilot die aktuellen Vorgaben.
If you decide to skip over one of the editing steps, the AutoPilot will use the current default.
überspringen (επίσης: versäumen, verpassen, missen, vermissen)
Sie überspringen ein wichtiges Paket: das der Rechte und Pflichten und der Organisation der legalen Einreise von Personen.
You miss out an important package: that of rights and duties and that of the organisation of the legal entry of persons.
Ich hatte einen der Änderungsanträge übersprungen, da ich fand, daß die Zeit etwas vorangeschritten war.
That was one of the amendments I missed out because I thought time was getting on a bit.
überspringen (επίσης: Seilspringen, auslassend, hüpfend, schwänzend)
Wir überspringen jetzt einige Schritte, das hier ist Rony auf dem Walkadaver.
Skipping ahead a bit more here, this is Rony on the whale carcass.
überspringen (επίσης: springen, hüpfen, hervorspringen)

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «überspringen»:

überspringen

Παραδείγματα χρήσης του όρου «überspringen» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanEs gibt sicherlich sachliche Argumente, die politische Grenzen überspringen.
There are certainly material arguments here which go beyond political bounds.
GermanWeil das System der Netze das demokratische System überspringen kann oder ganz außer Reichweite der Demokratie liegen kann.
Because the network system can bypass the democratic system or be out of reach of democracy.
GermanDer Full-Slot-Anzeigentyp sollte so eingesetzt werden, als hätte er eine feste Dauer und keine Schaltfläche zum Überspringen.
In fact, invalid clicks can result in deductions from your earnings and even account termination.
GermanUnd Sie können sich das als eine Art Pyramide von Viren, die von Tieren auf humane Bevölkerungen überspringen, vorstellen.
And you can kind of think of this as a pyramid of this bubbling up of viruses from animals into human populations.
GermanMit dieser Technologie überspringen Sie den Importschritt und nehmen die Bearbeitung mit allen verfügbaren Metadaten direkt von der Kameradisc oder -karte vor.
Or, use the shuttle knob on the deck to easily control capture into NewsCutter.
GermanSie war so lange nicht schwierig, so lange es zu keiner Kontamination, keinem Überspringen von gentechnisch veränderten Organismen kam.
It was not so difficult as long as there was no contamination, no transfer of genetically modified organisms.
GermanDas Überspringen von gentechnisch manipuliertem Raps auf ein verwandtes Unkraut wurde vorher ausgeschlossen, jetzt ist es aber doch passiert!
The crossover of genetically modified rape onto a related weed was formerly considered impossible, yet now it has happened.
GermanEigentlich möchte ich die ganze inhaltliche Seite der Angelegenheit überspringen, und stattdessen ein paar politische Bemerkungen dazu abgeben.
I would actually prefer to put the whole issue of the results to one side and make one or two political comments instead.
GermanAber unbestreitbar ist, dass in vielen Ländern des Südens das Potenzial und der Wille vorhanden sind, den digitalen Graben zu überspringen.
However, there is no disputing that in many countries of the Southern hemisphere, there is the potential - and the will - to bridge the digital divide.
GermanEuro zu überspringen.
Unfortunately, as a result of obstruction by some Member States, the Council could not be persuaded to cross the apparently magical boundary of EUR 15 bn.
GermanEs wäre an der Zeit, Bilanz zu ziehen und nicht Etappen zu überspringen, die für den Aufbau einer effizienten Zusammenarbeit zwischen den nationalen Vorbeugungspolitiken notwendig wären.
It is time to stand back and think, rather than rushing ahead, and to take the necessary steps to establish effective cooperation between the national prevention policies.