αγγλική μετάφραση του όρου «Tönen»

DE

«Tönen» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
Tönen {ουδ.}
volume_up
tönen {μεταβ.ρ.}
EN
volume_up
tönen {αμεταβ.ρ.}
volume_up
Ton {αρσ.}

DE Tönen
volume_up
{ουδέτερο}

Tönen (επίσης: Geklingel, Klingen)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Tönen» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanWir lernen, wie wir mit ihnen kommunizieren können, in sehr hoch-frequenten Tönen.
We're learning how to communicate with them, in really high-pitched tones.
GermanWarum tönen Sie dann heute, die Allianz habe keine Belege für die Gefahr?
Why are you now saying today that the alliance did not have any proof of risk?
GermanIn ihrem Bericht von Helsinki lobt die Kommission den Sport in den höchsten Tönen.
GermanAus eigener Erfahrungen lobt Professor Lewis das Niveau der irakischen Studenten in höchsten Tönen.
Based on his own experience, Lewis sings the praises of the standard of Iraqi students.
GermanEs wäre zum Wohle Europas, wenn Sie Ihre Position mit etwas moderateren und versöhnlicheren Tönen vertreten würden.
I feel that, for the good of Europe, your attitude should be more tempered and more conciliatory.
GermanDen Tönen, die ich vor kurzem von Herrn Wijsenbeek hinsichtlich der neuen antragstellenden Staaten gehört habe, kann ich mich nicht anschließen.
I cannot associate myself with Mr Wijsenbeek's remarks regarding the new applicant countries.
GermanEs ist eine Verbindung zu Tönen.
GermanHerr Präsident, die meisten meiner Vorredner haben das Abkommen in höchsten Tönen gepriesen, an erster Stelle der Berichterstatter.
Mr President, most of the previous speakers have sung the praises of this agreement, first and foremost the rapporteur.
GermanDer Bedeutung dieses Sektors ist sich jeder von uns bewusst, und die Kolleginnen und Kollegen vor mir haben sie in dramatischen Tönen herausgestellt.
We are all aware of the importance of this sector, of which previous speakers have painted a dramatic picture.
GermanIn diesem Haus pflegen wir den Grundsatz des freien Personenverkehrs und damit auch der Freizügigkeit der Arbeitnehmer, in den höchsten Tönen zu loben.
We have a habit in this House of lauding to the skies the issue of free movement of persons and, hence, of workers.
GermanIn der digitalen Wirtschaft steht der Begriff Inhalte für alle Arten von Informationen, Texten, Bildern und Tönen, die über die Netze übertragen werden können.
Content in the digital economy covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted over the networks.
GermanWenn die GASP in Schlussfolgerung 69 in hohen Tönen gepriesen wird, so fällt das eindeutig in den Bereich dessen, was die Surrealisten das ' automatische Schreiben ' nannten.
As for the glorification of the CFSP in conclusion 69, this is clearly what surrealist writers term automatic writing.
GermanMan kann nämlich nicht ständig die europäischen Bürger und die Demokratie in den höchsten Tönen loben und diese Bürger gleichzeitig an der demokratischen Meinungsäußerung hindern.
For we cannot keep on singing the praises of the people of Europe and of democracy while denying those people their democratic right to speak.
GermanWenn die Herren Solana und Patten tönen - wie sie dies gestern hier taten -, dass die Grenzen des Erträglichen überschritten sind, dann muss die Europäische Union ohne Ausflüchte rasch handeln.
Since Mr Solana and Mr Patten claim - as they did yesterday in this very House - that acceptable boundaries have been crossed, the European Union must therefore take swift and objective action.