αγγλική μετάφραση του όρου «sind die folgenden»

DE

«sind die folgenden» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «sind die folgenden».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «sind die folgenden» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GermanFür jeden dieser Zwecke sind die folgenden detaillierten Informationen vorzulegen:
Detailed information under each of these purposes should be provided as follows:
GermanDie Vorteile der einheitlichen europäischen Währung für Irland sind die folgenden:
The benefits of a European single currency for the Irish economy are the following:
GermanDabei sind die folgenden zwei Elemente von Bedeutung:
GermanZum Erstellen eines neuen AdSense-Anzeigenblocks, den Sie in Ihrem Konto verwalten können, sind die folgenden Schritte durchzuführen.
To create a new AdSense unit that you can manage within your account, follow the steps below.
GermanIm Ergebnis der Abstimmung über den Entwurf des Gesamthaushaltsplans sind die folgenden technischen Anpassungen vorzunehmen.
As a result of the vote on the draft general budget, the following technical adjustments should be made.
GermanDann hebst du sie aber hoch und untendrunter sind die folgenden Worte eingraviert: "Gestohlen aus der Virgin Atlantic Airways Upper-Class."
However, you pick them up and underneath, actually engraved in the metal, are the words, "Stolen from Virgin Atlantic Airways upper-class."
GermanUnd unter den Antworten, die man von diesem Skelett erhalten kann, sind die folgenden: Zunächst dokumentiert das Skelett zum ersten Mal, wie Kleinkinder vor über drei Millionen Jahren aussahen.
And among the answers that you can get from this skeleton are included: first, this skeleton documents, for the first time, how infants looked over three million years ago.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «sind die folgenden» στα αγγλικά

die αντωνυμία
die άρθρο
English