αγγλική μετάφραση του όρου «Füllen»

DE

«Füllen» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
Füllen {ουδ.}
volume_up
Füllen {ουσ.}
volume_up
füllen {μεταβ.ρ.}

DE Füllen
volume_up
{ουδέτερο}

Füllen
Füllen (επίσης: Fohlen)
Füllen (επίσης: Fohlen, Stutenfüllen)

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «Füllen»:

Füllen
füllen

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Füllen» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanHier enthält der Markt Lücken, die es zu füllen gilt, besonders in der Anlaufphase.
There are gaps in the market which need to be filled, especially at the start-up stage.
GermanWir haben ungefähr 20 000 Rechtsvorschriften erarbeitet, die mehr als 100 000 Seiten füllen.
We have laid down something like 20 000 rules filling more than 100 000 pages.
GermanFüllen Sie dazu das Antragsformular zur Integrationsüberprüfung aus.
Before deploying your IMA SDK integration, you must submit a test page for review.
GermanOkay, ich werde also dieses wirklich verdreckte Wasser nehmen und es hier hinein füllen.
Okay, so I'm going to take this really filthy water, and put it in here.
GermanMit ihrer Neinstimme zeigen sie deutlich, dass sie schamlos ihre eigenen Taschen füllen wollen.
We realise that voting ‘ no ’ at this stage will not yield any further improvements.
GermanSo viel, wie wir hier in der EU ausgießen, sollte es kein Problem sein, das Glas zu füllen.
Mr President, Council, Commission, fellow Members, ladies and gentlemen.
GermanAus diesem Grunde habe ich einige Änderungsanträge eingereicht, die diese Lücken füllen sollen.
Understanding one ’ s past should also help to define one’ s future better.
GermanWo amerikanische Unternehmen sich zurückziehen, füllen europäische Unternehmen die Lücke.
Where American companies are withdrawing, European ones are entering.
GermanNun wird es Aufgabe der Akteure der Regierungskonferenz sein, diese Lücke zu füllen.
It will be up to those involved in the Intergovernmental Conference to make good that shortcoming.
GermanJunglandwirte sind die Zukunft der Agrarindustrie und füllen die Gemeinden erst mit Leben.
Young farmers are the future of the farming industry and vital components in urban communities.
GermanFüllen Sie die Suchfelder mit Angaben aus, an die Sie sich sicher erinnern.
GermanEr hinterläßt ein Vakuum, das nicht durch dieses Parlament sondern durch die Kommission zu füllen ist.
It leaves a vacuum to be filled not by this Parliament but by the Commission.
GermanFüllen Sie einfach » dieses Formular aus und bleiben Sie über ÖKK im Bild.
GermanWir füllen es in Flaschen, kühlen sie und verwenden so diese Flasche wieder und wieder und wieder.
We put them in bottles, refrigerate them, and then we reuse that bottle again and again and again.
GermanHerr Titley, woher nehmen Sie die Behauptung, dass wir hier die Tagesordnung nicht füllen?
By what, Mr Titley, do you justify your assertion that our orders of business here in Strasbourg are not full?
GermanBevor Sie eine Reihe füllen, muss zuvor der Zellbereich markiert sein, der ausgefüllt werden soll.
GermanWir mussten eine Stunde des Filmes mit einer Figur füllen.
GermanGerade im Bereich der Haushaltspolitik gilt es, diese drei Grundprinzipien mit Gehalt zu füllen.
It is precisely in the area of budget policy that these three basic principles need to be given concrete expression.
GermanDann füllen Sie bitte das Meldeformular von Santésuisse aus.
GermanNun ist es an den Hochschulen, den Studenten und Professoren, es wirklich mit Leben zu füllen.
I would like to thank Parliament very warmly for its cooperation from the very beginning to the very end of this process.