αγγλική μετάφραση του όρου «Behälter»

DE

«Behälter» Αγγλικά μετάφραση

DE Behälter
volume_up
{αρσενικό}

Behälter (επίσης: Behältnis, Fangkorb, Schächtelchen, Feld)
volume_up
box {ουσ.}
Sie sehen die Schachtel und betrachten sie lediglich als einen Behälter für die Heftzwecken.
You look at that box and you see it only as a receptacle for the tacks.
Was das bedeutet, ist, dass das Universum wie ein Behälter aus Gas ist, den es für immer geben wird.
So what this means is that the universe is like a box of gas that lasts forever.
Wir verwendeten zwei undurchsichte Behälter, einen mit offiziell genehmigten THC-haltigen Marijuana und einen, der nichts enthielt.
We had two opaque boxes: one with government-approved THC marijuana, and one with nothing.
Behälter (επίσης: Gefäß, Container)
Die gesamte Vorrichtung findet in einem reisekoffergrossen Behälter Platz.
The entire device fits into a suitcase-sized container.
Stellt es in einen Behälter und es wird für 24 Stunden gekühlt.
Put it into a container and it will refrigerate for 24 hours.
There's a container underneath that's collecting that tissue.
Behälter (επίσης: Angelegenheit, Behältnis, Buchhülle, Fach)
volume_up
case {ουσ.}
Behälter (επίσης: Kasten, Magazin)
Man wirft etwas in einen Behälter und braucht nicht mehr daran zu denken.
You put something in a bin and you don't have to think about it again.
Alles war in schlecht beschrifteten, kakerlakensicheren Behältern ausgestellt.
Where everything was displayed in poorly labeled roach-proof bins.
Behälter (επίσης: Tank, Zisterne, Wasserbecken, Wassertank)
Eric Johanson: Was wir hier haben, ist ein Behälter auf der anderen Seite der Bühne.
Eric Johanson: What we have here is a tank on the other side of the stage.
Deshalb ist es geboten, auch Bestimmungen über Behälter für nichtflüssige Kraftstoffe aufzunehmen.
It would therefore also be appropriate to include specifications relating to tanks for non-liquid fuels.
Eric Johanson, er hat dieses Gerät gebaut, übrigens aus Teilen, die er bei eBay besorgt hat; und Pablos Holman hier drüben, er hat Moskitos im Behälter.
So, Eric Johanson, who built the device, actually, with parts from eBay; and Pablos Holman over here, he's got mosquitoes in the tank.
Behälter (επίσης: Gefäß, Fahrzeug, Wasserfahrzeug, Luftschiff)
Behälter (επίσης: Box, ordentlich, sauber, ordnungsliebend)
Sie sehen die Schachtel und betrachten sie lediglich als einen Behälter für die Heftzwecken.
You look at that box and you see it only as a receptacle for the tacks.
Behälter (επίσης: Schaufel, Kübel, Eimer, Baggerschaufel)
Bücher oder Bauwerke sind nicht das Gleiche wie Behälter, und Filme sind keine Fische.
Books or buildings are not the same as buckets, films are not fish.
Behälter (επίσης: Pod)
volume_up
pod {ουσ.} (for missile etc.)
Behälter (επίσης: Dose)
volume_up
caddy {ουσ.}

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «Behälter»:

Behälter

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Behälter» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanUnd meinten, "Okay, wir geben sie in einen Behälter mit Formalin, und du kannst sie ausborgen."
So they were like, "Okay, we'll put it in a jar for you with formalin, and you can borrow it."
GermanBei der Ankunft wurde entdeckt, daß ein Behälter korrodiert und Strahlung freigesetzt worden war.
On arrival it was discovered that one of the canisters had corroded and was leaking radiation.
GermanDeshalb ist es geboten, auch Bestimmungen über Behälter für nichtflüssige Kraftstoffe aufzunehmen.
It would therefore also be appropriate to include specifications relating to tanks for non-liquid fuels.
GermanWir verwendeten zwei undurchsichte Behälter, einen mit offiziell genehmigten THC-haltigen Marijuana und einen, der nichts enthielt.
We had two opaque boxes: one with government-approved THC marijuana, and one with nothing.
GermanSie namen Grundzutaten, gaben sie in einen Behälter und entzündeten sie und leiteten eine hohe elektrische Spannung hindurch.
They took the basic ingredients, put them in a single jar and ignited them and put a lot of voltage through.
GermanUnd die Behälter wurden grösser, bis zu dem Punkt, dass wir nun Stühle haben können, die durch schnelle Fertigung hergestellt wurden.
And the vats became bigger, to the point that now we can have actual chairs made by rapid manufacturing.
GermanWenn es aus dem Fleischwolf kommt legt man es in Schichten in einen kleinen Behälter, presst es und schneidet es vertikal.
As it comes out of the grinder, you just have a little tray, and you just take it off in little passes, build it up, slice it vertically.
GermanEs ist um 35 Prozent teurer als normale Farbe, weil Dutch Boy einen Behälter kreiert hat, über den die Leute sprechen, denn er ist bemerkenswert.
It costs 35 percent more than regular paint because Dutch Boy made a can that people talk about, because it's remarkable.
GermanDer nächste Schritt: diesen Rohstoff in ein Gerät, in einen Behälter einbringen, in eine Form füllen, in welcher Gestalt auch immer man es haben will.
The next is actually taking this feedstock and putting in a tool, physically filling an enclosure, a mold, in whatever shape you want to get.
GermanIn den Mitgliedstaaten gibt es unterschiedliche Bestimmungen in den Rechtsvorschriften für die Industrie und den Verkehr betreffend die Behälter und die Beförderung dieser Gase.
In all Member States, there are various provisions in industrial and transport law concerning the packing and transportation of these gases.
GermanDiese Behälter werden natürlich einem Falltest unterzogen, bei dem ein Gegenstand mit rechtwinkligem Querschnitt aus 9 m Höhe zu Boden fällt.
It is logical that they should undergo a free-fall test for an object of rectangular section from a height of 9 m, which, as you said, corresponds to an impact velocity of 48 km/ h.
GermanIm letzten Jahr ist ein Viertel der Behälter, die mit der Eisenbahn von Deutschland nach Frankreich befördert wurden, nicht ordentlich gereinigt worden, so daß sie durch und durch kontaminiert waren.
Last year one quarter of the flasks sent by rail from Germany to France had not been properly cleaned and were thoroughly contaminated.

Αλλα λόγια