αγγλική μετάφραση του όρου «en avoir»

FR

«en avoir» Αγγλικά μετάφραση

FR en avoir
volume_up

1. καθημερινός λόγος

en avoir
volume_up
to have balls [αργκό]

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «en avoir» στα αγγλικά

en επίρρημα
English
en
English
en μετοχή
avoir ουσιαστικό
avoir ρήμα
avoir

Παραδείγματα χρήσης του όρου «en avoir» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchLes citoyens estoniens âgés de moins de 15 ans ne sont pas tenus d'en avoir une.
An Estonian citizen who is under 15 years of age need not hold an identity card.
FrenchLes États membres doivent en avoir terminé la transposition le 19 juillet 2003.
Member States must have incorporated it into their domestic law by 19 July 2003.
FrenchLe deuxième sommet doit avoir lieu en septembre 2007, à Budapest encore une fois.
The second Summit was scheduled to be held in September 2007, again in Budapest.
FrenchPour pouvoir exercer les fonctions de juge, il faut en avoir suivi tout le cursus.
The Judicial Academy had been established by law and received budgetary support.
FrenchCes personnes risquent d'être oubliées et nous devons en avoir bien conscience.
They risk being forgotten and that is something we have to be very much aware of.
FrenchPeut-être croit elle qu'elle devrait en avoir possession au nom des personnes.
Perhaps the Commission believes that it should own them on behalf of the people.
FrenchIl serait admissible à la semi-liberté en 2015, après avoir commis trois meurtres.
He would be eligible for day release in the year 2015, after taking three lives.
FrenchEn Occident, nous devrions avoir les enfants les plus sains de l’histoire du monde.
In the West, we should have the healthiest children in the history of the world.
French36 Sao Tomé-et-Principe est le dernier pays à avoir souscrit, en janvier 2007.
Sao Tome and Principe is the latest subscriber, having signed on in January 2007.
FrenchElle a en outre affirmé avoir intensifié la présence de ses gardes-frontière.
It has further affirmed that it has increased the presence of its border guards.
FrenchLa seule chose qui importe, c’est qu’il doit y en avoir beaucoup et pour pas cher.
All that matters is that there should be a lot of it and that it should be cheap.
FrenchOn ne peut que spéculer sur ce que la Cour pourrait avoir décidé en pareil cas.
One can only speculate what the Court might have decided in such a situation.
FrenchOn ne prend jamais trop de mesures de sécurité, mais on peut en avoir trop peu.
We can never have too much safety. On the other hand, we can have too little.
FrenchTrois ateliers spécialisés devaient avoir lieu en avril, septembre et octobre 2001.
Three specialized workshops were planned for April, September and October 2001.
FrenchAprès en avoir débattu, le Groupe de travail a décidé de supprimer le paragraphe 32.
After discussion, the Working Group decided that paragraph 32 should be deleted.
FrenchNe comprenant pas vraiment pourquoi, j'ai répondu que je pensais en avoir le droit.
I could not quite understand that so I sent a letter back saying I thought I did.
FrenchToute perquisition doit avoir lieu en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
No search may be conducted unless authorized by law and in accordance therewith.
FrenchHommes et femmes peuvent en toute égalité avoir le choix de leur profession.
(a) Men and women enjoy full equality with respect to the choice of profession.
FrenchTous les comptes qu'elles pourraient avoir en Australie ont donc été dûment gelés.
Any accounts in Australia of such persons and entities are thus effectively frozen.
FrenchLe candidat doit en outre avoir une connaissance suffisante du finnois ou du suédois.
In addition, the applicant must have sufficient knowledge of Finnish or Swedish.