αγγλική μετάφραση του όρου «en avance»

FR

«en avance» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
en avance {αρσ./θηλ. επιθ.}
EN
volume_up
en avance {επιρ.}
volume_up
en avance {ουσ.} [ιδιωματισμός]

FR en avance
volume_up
{αρσενικό και θηλυκό επίθετο}

en avance (επίσης: de bonne heure, précoce, anticipée, matinal)
volume_up
early {επιθ.}
I'm sorry to arrive a bit early
the strawberries are early this year
[Traduction] Les célébrations pour la nouvelle année ont débuté en avance le week-end dernier dans la région du Grand Vancouver.
[English] Early celebrations well under way in the Metro Vancouver region took place last weekend.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «en avance» στα αγγλικά

en επίρρημα
English
en
English
en μετοχή
avance ουσιαστικό
avance! ρήμα
avancer ρήμα
avancé επίθετο
avancé ρήμα
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «en avance» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchChargée de cours, Programme avancé en éducation spécialisée, Université du Qatar
Lecturer at the University of Qatar in the Special Education Graduate Programme.
FrenchJe pense qu'à ce sujet, les Afghans semblent être plus en avance que nous.
I think that, in this respect, the Afghans seem to be more advanced than we are.
FrenchNous portons de l'intérêt à ce que l'Europe avance en tant qu'entité politique.
It is in our interest to ensure that Europe develops into a stronger political entity.
French« Cependant, plus j’avance en âge, plus j’accepte que ce sera toujours comme ça.
“But the older I get, the more I accept it’s always going to be this way.
FrenchEt cela rejoint tout à fait l'esprit du plan en sept points avancé par M.
And that is totally along the lines, and in the spirit, of Steiner's seven-point plan.
FrenchLe Maroc a avancé en matière de décentralisation pour la gestion des affaires locales.
Morocco has made progress on decentralizing the management of local affairs.
FrenchNous sommes satisfaits de la façon dont le processus de paix avance en Sierra Leone.
We are pleased at the way the peace process is proceeding in Sierra Leone.
FrenchL'absence de cohérence explique en partie l'argument avancé quant à la base juridique.
The lack of such coherence partly explains the argument over the legal base.
FrenchLe processus politique en Afghanistan est bien avancé sur la voie de progrès importants.
The political process in Afghanistan is well on its way to significant development.
FrenchToutefois, la pratique dans ce domaine est largement en avance sur la législation.
Practice in this field is, however, considerably in advance of the law.
FrenchLa Convention est considérée actuellement comme l'instrument le plus avancé en la matière.
The Convention is currently recognized as the foremost instrument on the subject.
FrenchJe vous en remercie d'avance, car ça nous sera certainement très utile.
If you could provide this committee with that information it would be very helpful.
FrenchIls ont fait en sorte qu'on avance enfin du point de vue environnemental.
They have ensured that some progress can finally be made in terms of the environment.
FrenchCertains établissements sont très en avance dans ce domaine et ont élaboré des programmes.
Certain schools are very advanced in that field and have developed programs.
FrenchDe nombreux trains arrivent en avance sur l'horaire puis doivent attendre.
Many trains arrive sooner than according to the timetable and then wait.
FrenchSelon ces données, la Partie est en avance sur son engagement pris dans la décision XV/38.
Those data place the Party in advance of its commitment contained in decision XV/38.
FrenchLes pays en avance à cet égard sont le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine et l'Inde.
Countries leading such international efforts include Brazil, China, India and South Africa.
FrenchPour l'instant, les Américains sont nettement en avance parmi tous les pays industrialisés.
The Americans are by far the best off of the industrialized countries at the moment.
FrenchNous avons également beaucoup avancé en ce qui concerne le lancement du système Eurodac.
We have also come a long way in respect of launching the Eurodac system.
FrenchJe me réjouis de pouvoir dire que l'Irlande est bien en avance à cet égard.
I am pleased to say that Ireland is well to the front in that regard.