αγγλική μετάφραση του όρου «de devant»

FR

«de devant» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
de devant {αρσ./θηλ. επιθ.}
EN
EN
FR

de devant {αρσενικό και θηλυκό επίθετο}

volume_up
de devant (επίσης: antérieur)
Le jarret de lama désossé est obtenu à partir des jarrets des pattes de devant et de derrière avec la peau et l'embout.
The boneless llama shin/shank is derived from the shins of the fore and hind legs skinned and tipped.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «de devant» στα αγγλικά

de μετοχή
de
English
devant επίρρημα
devant μετοχή
devoir ουσιαστικό
devoir ρήμα
ουσιαστικό
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «de devant» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchEcoute, papa, si tu veux parler de chose cochonne devant ces filles américaines.
Listen dad, if you are gonna talk naughty things in front of these American girls.
French2.5 Le 26 septembre 1997, l'auteur a fait appel de l'arrêt devant la Cour suprême.
2.5 On 26 September 1997, the author appealed the judgement to the Supreme Court.
Frenchiii) Code déontologique des avocats de la défense agissant devant le Tribunal;
Code of professional conduct for defence lawyers appearing before the Tribunal;
FrenchLe policier a fait appel de la décision devant le Procureur général à Khartoum.
The police have appealed to the Attorney General in Khartoum against the decision.
FrenchElle est composée de citoyens égaux devant la loi indépendamment de leurs origines.
It is composed of citizens who are equal before the law regardless their origin.
FrenchCette Assemblée a occupé le devant de la scène plus d’ une fois dans ce domaine.
This House has been at the forefront in this field on more than one occasion.
FrenchCette Assemblée a occupé le devant de la scène plus d’une fois dans ce domaine.
This House has been at the forefront in this field on more than one occasion.
FrenchIl est collectivement responsable de sa gestion devant l'Assemblée générale.
It shall be collectively accountable to the General Assembly for its management.
FrenchLa violation de ces droits peut faire l'objet de recours devant plusieurs instances.
Violation of these rights may be the subject of recourse to various authorities.
FrenchIl ne s'agit pas de demander aux députés de comparaître devant le groupe de travail.
I am not talking about asking members of parliament to go before the task force.
FrenchIl est dès lors dommage de devoir en débattre devant une salle presque vide.
It is a pity, therefore, that we are discussing it before an almost empty House.
FrenchQuestions de fond: Égalité devant la loi, non-discrimination, déni de justice
Substantive issues: Equality before the law, non-discrimination, denial of justice
FrenchJe vous remercie également pour cette occasion de pouvoir parler devant vous.
I would also like to thank you for giving me this opportunity to speak to you.
FrenchLe député semble penser qu'un palier de gouvernement devrait céder devant un autre.
The hon. member seems to think of this in terms of who should give in to whom.
FrenchNon-discrimination: égalité devant la loi et égalité de protection devant la loi
Non-discrimination: equality before the law and equal protection of the law
FrenchÀ la date du 24 avril 2009, 47 témoins ont fini de déposer devant la Chambre.
As at 24 April 2009, 47 witnesses had completed their evidence before the Chamber.
FrenchLa Commission tient à mentionner sa déclaration de janvier 2006 devant ce Parlement.
The Commission would like to mention its statement of January 2006 in Parliament.
Frenchl) Atelier ONU/Nigéria sur le droit de l'espace devant se tenir à Abuja en novembre;
(l) United Nations/Nigeria Workshop on Space Law, to be held in Abuja in November;
FrenchLes caractères saisis dans cette zone de texte seront placés devant la numérotation.
The characters entered into this text box will be placed before the numbering.
FrenchLes caractères saisis dans cette zone de texte seront placés devant la numérotation.
The characters entered into this text box are placed before the endnote numbering.