αγγλική μετάφραση του όρου «colorant»

FR

«colorant» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
colorant {αρσ.} [παράδειγμα]
EN

«colorant» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
color {ουσ.}

FR colorant
volume_up
{αρσενικό}

1. γενικός

colorant (επίσης: couleur, peinture, teinture)
volume_up
dye {ουσ.}
j) Lasers intégrés à colorant pulsé possédant les deux caractéristiques suivantes :
(j) Integrated pulse dye lasers having both of the following characteristics:
Au Canada, le recours au PeCB pour la fabrication de supports de colorants a cessé (Environnement Canada, 2005).
The applications in dye carriers have been discontinued in Canada (Environment Canada, 2005).
Par exemple, des progrès impressionnants ont été réalisés en ce qui concerne les cellules solaires à colorants organiques.
For example, impressive improvements have been reported on organic dye solar cells.
colorant (επίσης: teint, pigment)
volume_up
color {ουσ.}
colorant (επίσης: couleur, teint, teinte, pigment)
volume_up
colour {ουσ.} [αγγλ.]
Additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (thrombine bovine et/ou porcine) (
Food additives other than colours and sweeteners (bovine and/or porcine thrombin) (
Food additives other than colours and sweeteners
Additives other than colours and sweeteners
colorant
volume_up
colourant {ουσ.}
Les colorants concernés sont les xylidines capables de libérer une des 21 amines cancérogènes énumérées dans cette proposition de directive.
The colourants concerned are xylidines which may release any of the 21 cancer-causing amines listed in the proposed directive.
Pour l'heure, la Commission ignore si ces colorants sont présents dans des jouets en matières autres que le cuir ou les textiles.
Currently the Commission has no information that these colourants are present in toys made of materials other than textiles or leather.
Malgré le fait que les réglementations précédentes ont établi une liste des colorants alimentaires, les différents pays disposent de lois différentes quant à leur utilisation.
Despite the fact that earlier regulations have drawn up a list of food colourants, different countries have different laws on their use.
colorant (επίσης: maître)
volume_up
master {ουσ.}
colorant (επίσης: pigment)
volume_up
pigment {ουσ.}
Dyes and pigments; Surface-active agents and surfactants;
Y12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis
Y12 Wastes from production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers, varnish
colorant (επίσης: tâche, souillure)
volume_up
stain {ουσ.}
b) Le plomb est ajouté à la peinture, au vernis, à la laque, au colorant, à la peinture laquée, à la glaçure, à l'enduit ou au revêtement;
(b) Lead is added to the paint, varnish, lacquer, stain, enamel, glaze, primer or coating;
colorant
volume_up
colorant {ουσ.} [αμερ.]
Dans ce cas, l'emploi de colorants a été interdit dans une large gamme de produits.
In that case the use of such colorants was prohibited in a large number of products.
Les composés du tellure peuvent remplacer le métal sous la forme élémentaire comme agents colorants.
Tellurium compounds may substitute for the element itself as colorant agents.
Les colorants azoïques, cancérogènes notoires, en sont un bon exemple.
One example is that of the azo-colorants that are well known carcinogens.
colorant (επίσης: coloration)
volume_up
coloring {ουσ.} [αμερ.]
colorant (επίσης: coloration)
volume_up
colouring {ουσ.} [αγγλ.]
Colouring matters for medicinal products (recast version) (
En outre, certaines Parties avaient pris des mesures de contrôle du cadmium utilisé comme traitement de surface, stabilisateur et colorant.
In addition, some Parties had introduced control measures for cadmium used as surface treatment, stabiliser and colouring agent.
Nous avons été contraints d'accepter l'utilisation de certains colorants qui risquent de provoquer des cancers et des allergies, en particulier chez l'enfant.
We have been forced to accept certain colouring agents in sweets and candies and in food products which could induce cancer and allergies, especially in children.
colorant
volume_up
dyestuff {ουσ.}
On l'a par ailleurs employé pour la fabrication de certains colorants (ATSDR, 2002), la production de pentachlorophénol, et la production de fluorocarbones aromatiques.
Other uses as a chemical intermediate have included the manufacture of certain dyestuffs (ATSDR, 2002), the production of pentachlorophenol and the production of aromatic fluorocarbons.

2. χημεία

colorant
volume_up
stainer {ουσ.}

3. "général"

colorant
volume_up
colouring agent {ουσ.} [αγγλ.]
En outre, certaines Parties avaient pris des mesures de contrôle du cadmium utilisé comme traitement de surface, stabilisateur et colorant.
In addition, some Parties had introduced control measures for cadmium used as surface treatment, stabiliser and colouring agent.

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «colorant»:

colorant
colorer

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «color»:

color

Παραδείγματα χρήσης του όρου «colorant» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchOn pourrait évidemment dire:» Bien, on efface tout, on ne tolère plus aucun colorant, plus aucun conservateur, plus rien.
Of course, we do have the option of cutting everything out, allowing no more colourings, no more preservatives or similar substances.
FrenchOn pourrait évidemment dire: » Bien, on efface tout, on ne tolère plus aucun colorant, plus aucun conservateur, plus rien.
Of course, we do have the option of cutting everything out, allowing no more colourings, no more preservatives or similar substances.
Frenchse faire faire un shampooing colorant