αγγλική μετάφραση του όρου «certificat médical»

FR

«certificat médical» Αγγλικά μετάφραση

FR certificat médical
volume_up
{αρσενικό}

certificat médical
En conséquence, il n'existe pas de certificat médical officiel attestant de ces blessures.
Consequently, there is no official medical certificate documenting the injuries.
Un certificat médical, qu'il n'aurait pas vu, aurait été conservé par le policier.
A medical certificate he allegedly did not see was kept by the police officer.
The surname and forenames of the person signing the medical certificate produced;
certificat médical
certificat médical
volume_up
sick note {ουσ.} [καθ.λόγος] (for work)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «certificat médical» στα αγγλικά

certificat ουσιαστικό
médical επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «certificat médical» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Frencha) Un certificat d'un établissement médical attestant la naissance de l'enfant.
(a) A certificate from a medical institution attesting to the child's birth.
FrenchIl note par ailleurs qu'aucun certificat médical n'a été fourni dans le cas présent.
It further notes that no medical certificates were submitted in the present case.
FrenchIl estime que le certificat médical n'étaye pas l'allégation de viol.
It considers that the medical report cannot support the rape allegation.
French4.1 Un certificat médical d'aptitude doit être obtenu dans les cas suivants :
FrenchLes travailleurs ont besoin d'un certificat médical pour être recrutés pour de tels emplois.
Workers required medical clearance in order to be hired for such jobs.
Frenchi) Si l'accouchement a été difficile, sur présentation d'un certificat médical.
FrenchUn fonctionnaire doit obtenir un certificat médical d'aptitude dans les cas suivants :
FrenchAucun certificat médical relatif aux mauvais traitements qu'ils auraient subis n'a été fourni.
No medical evidence has been provided to demonstrate that they were previously ill-treated.
FrenchAucun certificat médical ou autre document corroborant ces allégations n'a été fourni.
French12.25 L'État partie reconnaît qu'aucun certificat médical n'a été invoqué en l'espèce.
12.25 The State party acknowledges that no medical certificates have been invoked in the present case.
FrenchLe certificat d'identité médical est maintenant utilisé comme document spécial.
FrenchLe certificat médical attestant leur aptitude doit être présenté à des intervalles ne dépassant pas une année.
The fitness certificate is to be given at intervals of not more than one year.
FrenchLes médecins doivent établir gratuitement le certificat médical correspondant (art.
Doctors must issue the relevant medical certificates free of charge to facilitate the filing of a complaint (art.
FrenchL'auteur ne fournit aucun certificat médical parce que son fils n'a pas pu avoir accès à ses dossiers médicaux.
She supplies no medical evidence, since her son has no access to his medical records.
Frenchd) La durée de validité du certificat médical d'aptitude aux fins des voyages en mission est normalement de deux ans.
(d) Validity of the medical clearance for travel purposes is normally two years.
FrenchToutefois, le certificat médical ne constitue qu'un des éléments de preuve à prendre en compte.
FrenchLe certificat médical ne doit pas dater de plus de trois mois.
Frenche) Sauf certificat médical les déclarant aptes au travail.
FrenchSection 8 Certificat médical et classement selon l'état de santé
Frenchb) Il a été en congé de maladie, avec certificat médical, pendant au moins trois semaines;
(b) The student is absent on sick leave for three weeks or more (for which a sick-leave certificate is required);