αγγλική μετάφραση του όρου «Centre»


Μήπως εννοείτε centré
FR

«Centre» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
Centre {αρσ.}
volume_up
centre {αρσ.}
EN

«centre» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
centre {ουσ.}
FR
volume_up
to centre {μεταβ.ρ.}
FR

FR Centre
volume_up
{αρσενικό}

1. γεωγραφία

Centre
volume_up
Central {ουσ.}
Soeharso' Bina Daksa Social Rehabilitation Centre à Surakarta (Java Centre).
Soeharso” Bina Daksa Social Rehabilitation Centre in Surakarta (Central Java).
Aucune information n'est disponible concernant le Pacifique centre-Ouest
There is no information on straddling stocks in the western central Pacific.
Ce rapport a été établi par le Centre environnemental régional pour l'Asie centrale.
The report is prepared by the Regional Environmental Centre for Central Asia.
Centre (επίσης: région intérieure)
volume_up
midland {ουσ.}
Il a, dans sa première phase, été appliqué dans les zones de l'est, du centre et du nord-est du Ministère de la santé et devrait l'être à l'ensemble du pays pour 2007.
In its first phase, the programme covered the Eastern, Midland and North-Eastern Health Board areas; it was expected to provide full national coverage by 2007.

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «centre»:

centre
centrer

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «centre»:

centre

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Centre» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchDeuxièmement, nous avons centré nos efforts sur le développement du Sud-Soudan.
Secondly, we have concentrated our efforts on the development of southern Sudan.
FrenchLa Suisse ne peut pas être considérée comme un centre de recrutement d'Al-Qaida.
In come cases, militant members of al-Qa'idah have transited through Switzerland.
Frenchprévenus en détention préventive au lointain Centre correctionnel de Yellowknife.
Remand prisoners cause problems in the corrections system in other ways as well.
FrenchAu total, 4 bureaux régionaux de ce Centre fonctionnaient en 2005 et 6 en 2006.
In total, 4 regional offices of the CTADP operated in 2005 and 6 offices in 2006.
FrenchLe centre de Nairobi serait par ailleurs renforcé par la création d'un poste P-4.
The Nairobi hub would also be strengthened with the addition of one new P-4 post.
FrenchChercheur invité au Centre d'études latino-américaines (CEDLA), Amsterdam, 1991.
Visiting researcher, CEDLA (Centro de Estudios Latinoamericanos), Amsterdam, 1991.
FrenchLe Groupe de travail compte garder cette question au centre de ses travaux futurs.
The Working Group intends to keep the issue at the forefront of its future work.
FrenchLe Centre a accueilli neuf étudiants dans le cadre de ce programme en 2003-2004.
CNS hosted nine English Language and Nonproliferation Program fellows in 2003-2004.
FrenchIls attendent que le gouvernement fédéral centre tout son budget sur la santé.
They are waiting for the federal government to make this truly a health budget.
FrenchDr Myriam Conejo, Coordonnatrice du Centre de santé Jambi Huasi (Quito (Équateur))
Dr. Myriam Conejo, Coordinator of the Centro de Salud Jambi Huasi, Quito, Ecuador
Frenchwww.euronatura.pt (Centre du droit de l'environnement et du développement durable).
www.euronatura.pt - (Centere for Environmental Law and Sustainable Development)
FrenchDurant leur séjour au Centre, ils sont strictement séparés des autres détenus (art.
During their stay in the prison they are kept separate from other prisoners (art.
FrenchCentre international pour la formation de politiques en matière de migration
Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean
FrenchCelui de 2001 avait porté sur un document d'évaluation publié par le Centre.
The 2001 colloquium focused on an evaluation discussion paper published by ICPC.
FrenchDans chacun de ces deux pays, les ressources allouées au centre ont été accrues.
In both host countries, the respective centres received increased resources.
FrenchRemplacer le Centre de coordination pour l'application du Programme pour l'habitat
For as the United Nations focal point for the implementation of the Habitat Agenda
FrenchUne hyperconcentration des demandes de santé au centre hospitalier de Sao Tomé;
Extreme concentration of medical demands on the hospital service in Sao Tome;
FrenchIl existe maintenant un centre à Cologne dispensant une formation d’ astronaute.
I might add, with all modesty, that this House can take the credit for this.
FrenchIl faut espérer qu'il sera au centre des priorités du Quatuor le mois prochain.
It is hoped that this will be at the top of the Quartet's agenda next month.
FrenchCe réseau fait office de forum de discussion et de centre d'échange d'informations.
The Network serves as an active forum for discussion and information exchange.