αγγλική μετάφραση του όρου «cabinets»

FR

«cabinets» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
cabinets {πληθ.αρσ.}
volume_up
cabinet {αρσ.}
volume_up
cabinet {πληθ.αρσ.}
EN
EN

«cabinet» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
cabinet {ουσ.}

FR cabinets
volume_up
{πληθυντικός αριθμός αρσενικού γένους}

cabinets (επίσης: toilettes, toilette, latrines, commodités)
volume_up
can {ουσ.} [αμερ.]
En règle générale, ils doivent communiquer avec cinq ou six cabinets avant de trouver un mandataire désireux de s’occuper de leur dossier.
Typically, however, they must contact five or six firms before they can find an agent willing to undertake a file.
Toutefois, ce problème ne peut être résolu, comme il l'a été dit par certains cabinets d'architecte, en limitant la concurrence au niveau régional.
But the solution cannot be the regional restriction of competition, as discussed by some architectural associations.
Ainsi, des stages en interne dans des cabinets d'avocats permettraient aux fonctionnaires concernés de mieux appréhender les problèmes d'ordre juridique que posent les partenariats.
For example, internal trainings provided by legal offices could increase understanding of the legal issues relevant to partnerships.
cabinets (επίσης: sanitaires, toilettes, latrines, commodités)
volume_up
convenience {ουσ.} [αγγλ.]
cabinets (επίσης: W.-C., sanitaires, toilettes, latrines)
volume_up
lavatory {ουσ.}
cabinets (επίσης: W.-C., sanitaires, cabinet, toilettes)
volume_up
rest room {ουσ.} [αμερ.]
cabinets (επίσης: W.-C., cabinet, toilettes, toilette)
volume_up
toilet {ουσ.}
En ce qui concerne l'assainissement, la plupart des ménages urbains ont accès à des installations sanitaires - fosses septiques ou cabinets à chasse d'eau.
As for sanitation, most urban households have access to toilet facilities - either septic systems or pour flush.

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «cabinets»:

cabinets
cabinet

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «cabinet»:

cabinet

Παραδείγματα χρήσης του όρου «cabinets» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

French1983 Stages auprès des cabinets Lord Neill of Bladen (CR) et Desmond Wright (CR)
1983 Pupillage: Chambers of Lord Neill of Bladen QC; Chambers of Desmond Wright QC
FrenchExamen des contrats exécutés par les cabinets d'architecture et d'ingénierie
C. Review of contracts executed by professional architectural and engineering firms
FrenchLes cabinets ministériels se caractérisent par la sous représentativité des femmes.
Ministerial cabinets are characterized by the under-representation of women.
FrenchL'autre raison, bien entendu, c'est le rôle des cabinets, qui est devenu important.
The other is of course the role of the cabinets, which has become important.
FrenchLes quatre plus grands cabinets internationaux sont représentés en Jamaïque.
The four major international professional services firms are represented in Jamaica.
FrenchCet amendement est proposé après avoir été diffusé parmi les cabinets fantômes.
This amendment takes place after having also been circulated among the shadow cabinets.
FrenchDe plus, la récupération des eaux usées des cabinets dentaires était obligatoire.
Furthermore, capture of wastewater from dental surgeries was compulsory.
French- 125 centres de consultation et cabinets réservés aux femmes dans des policliniques;
- 125 women's clinics and departments in outpatient/polyclinic facilities;
FrenchIl vous incombe de réformer la Commission, les cabinets et son administration.
You have to reform the Commission, its cabinets and its administration.
FrenchLa proportion des femmes aux cabinets ministériels se situe actuellement à 12 %.
Women currently hold 12 per cent of positions in ministerial offices.
FrenchEn mai 2006, il y avait au Brésil 481 cabinets officiels de commissaires aux comptes.
As of May 2006, 481 firms were officially recognized as independent auditors in Brazil.
FrenchLe Parlement exige un code de conduite pour les commissaires et leurs cabinets.
Parliament requires a code of conduct for Commissioners and Cabinets.
FrenchPendant son séjour ici, le sénateur Austin a siégé aux Cabinets de deux premiers ministres.
During his time here, Senator Austin served in the cabinets of two Prime Ministers.
French4 Essentiellement avec des universités et, parfois, des cabinets de consultants.
FrenchArrêtez de demander à des cabinets de chefs de gouvernement de nous déranger.
Please stop asking the offices of Heads of Government to disturb us.
FrenchLe Tribunal avait proposé les noms de trois cabinets internationaux dans le document SPLOS/123.
Three international firms had been proposed by the Tribunal in document SPLOS/123.
FrenchDes candidats ont été systématiquement convoqués par de hauts cabinets du Kremlin.
FrenchUn grand nombre, sinon la majorité, des cabinets d'avocats n'acceptent plus de cas
Many, if not a majority, of solicitors' firms no longer undertake legal aid work (see Dewar et.
Frenchdocuments conservés dans les Cabinets de ministres, ayant trait aux
taken the position that some records in a Minister's office are subject to the ATIA.
FrenchTenir à jour, obligatoirement, des dossiers ou un fichier des malades dans les cabinets médicaux.
Up-to-date files or reports on patients shall be kept in physicians' surgeries.