αγγλική μετάφραση του όρου «avancement»

FR

«avancement» Αγγλικά μετάφραση

FR avancement
volume_up
{αρσενικό}

1. γενικός

avancement (επίσης: progrès)
Constitution, législation et mécanismes nationaux pour l'avancement des femmes
CONSTITUTIONAL, LEGISLATION AND NATIONAL MACHINERY FOR THE ADVANCEMENT OF WOMEN
Plusieurs problèmes entravent néanmoins l'avancement de ce processus.
Nonetheless, there are certain problems hampering the advancement of this process.
Institutions pour l'avancement et la protection des droits des communautés
Institutions for Advancement and Protection of the Rights of Communities
avancement
volume_up
advancing {ουσ.}
La sécurité de notre monde repose sur l'avancement des droits de l'humanité.
The security of our world is found in the advancing rights of mankind.
Responsabilité et rôle de la communauté internationale dans l'avancement du processus de paix
Responsibility and role of the international community in advancing the peace process
Des progrès véritables ont été faits cette année dans l'avancement des buts de la Charte.
Real progress has been made this year in advancing the objectives of the Charter.
avancement (επίσης: promotion)
volume_up
promotion {ουσ.}
L'avancement au choix, après deux années de services dans les mêmes conditions;
Accelerated promotion, after two years of service in the same conditions;
Institutionalization of continuous and flexible school promotion.
Il est à cet égard important de garantir la sécurité d'emploi et un avancement au mérite.
Ensuring job security and merit-based promotion was important in that regard.
avancement (επίσης: transport)
volume_up
transport {ουσ.}
a) État d'avancement de la réalisation des corridors et des zones de transport paneuropéens
Progress in the implementation of Pan-European transport corridors and areas
a) État d'avancement de la réalisation des corridors et des zones de transport paneuropéens
(a) Progress in the implementation of Pan-European transport corridors and areas
a) État d'avancement de la réalisation des corridors et des zones de transport paneuropéens 28
(a) Progress in the implementation of Pan-European transport corridors and areas 28

2. ιατρική

avancement (επίσης: évolution)
volume_up
progress {ουσ.}
Son avancement sera fortement influencé par celui de la réforme du secteur de l'électricité.
Progress will be influenced strongly by progress in reform of the electricity sector.
État d'avancement des travaux de conception relatifs à la rénovation du Siège de l'ONU
Progress of the design work for the refurbishment of United Nations Headquarters
e) Évaluer l'état d'avancement de la transition et en rendre compte chaque année;
Evaluating and reporting annually on the progress of the transition.

3. διοίκηση

avancement (επίσης: élévation)
volume_up
preferment {ουσ.}

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «avancement»:

avancement

Παραδείγματα χρήσης του όρου «avancement» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchUne étape peut être utilisée pour mesurer le degré d'avancement du plan d'action.
They are predetermined points to gauge whether a project is on track as planned.
FrenchÉtat d'avancement des activités proposées dans le programme de travail de New Delhi
Status of implementation of activities suggested in the New Delhi work programme
FrenchCes tableaux rendent compte de l'état d'avancement actuel des Lignes directrices.
These tables have been updated with the recent development of Test Guidelines.
FrenchRéseau écologique paneuropéen: l'état d'avancement (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/12)
The Pan-European Ecological Network: taking stock (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/12)
FrenchOn trouvera ci-après la liste des études en cours ainsi que leur état d'avancement.
The following is the list of current studies, together with their current status:
FrenchQuel est l'état d'avancement des activités de la Commission dans ce domaine ?
To what extent has the Commission already stepped up its activity in this area?
FrenchL'état d'avancement de la documentation paraîtra dans le document A/C.5/58/L.67.
The status of preparedness of documentation will be issued as document A/C.5/58/L.67.
FrenchL'état d'avancement de la documentation figure dans le document A/C.5/58/L.67.
The status of preparedness of documentation is contained in document A/C.5/58/L.67.
FrenchNote du Secrétariat sur l'état d'avancement de la documentation pour la session
Note by the Secretariat on the state of preparation of documentation for the session
FrenchEtat d'avancement des accords-cadres et de la mise en œuvre des plans d'activité
Status of the framework agreements and of the implementation of the business plans
FrenchL'état d'avancement de la documentation fera l'objet d'un additif au présent rapport.
The status of documentation will be issued as an addendum to the present report.
Frenchle commissaire pourra peut-être nous informer sur l’ avancement des travaux.
The Commissioner will perhaps be able to inform us as to how the work is progressing.
FrenchL'état d'avancement de la documentation figure dans le document A/C.5/63/L.30.
The status of preparedness of documentation is contained in document A/C.5/63/L.30.
FrenchL'état d'avancement de la documentation figure dans le document A/C.5/63/L.42.
The status of preparedness of documentation is contained in document A/C.5/63/L.42.
FrenchLe tableau ci-après récapitule l'état d'avancement des six tranches au 30 avril 2009.
The following table summarizes the status of those tranches as at 30 April 2009.
FrenchLe stade d'avancement de la mise au point de ces indices varie selon les pays.
Different countries are at different stages of development of these indices.
FrenchL'état d'avancement de la documentation a été publié sous la cote A/C.5/59/L.35.
The status of preparedness of documentation has been issued in document A/C.5/59/L.35.
FrenchÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DE L'EMEP ET PLANIFICATION DES TRAVAUX FUTURS
A. Morealtou (European Environment Agency) also participated in the second meeting.
FrenchL'état d'avancement de la documentation a été publié sous la cote A/C.5/57/L.53.
The status of preparedness of documentation has been issued in document A/C.5/57/L.53.
FrenchÉtat actuel d'avancement du projet eTIR sur l'informatisation du régime TIR
E. Current status of the eTIR project on the computerization of the TIR procedure