αγγλική μετάφραση του όρου «auparavant»

FR

«auparavant» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
comme auparavant [παράδειγμα]
FR

auparavant {επίρρημα}

volume_up
auparavant (επίσης: avant, devant)
Les politiques sociales et économiques s'entrecoupent comme jamais auparavant.
Today's social and economic policies intersect like they never have before.
Devant cette dégradation, la Commission prévoit seulement de continuer comme auparavant.
In this worsening situation, the Commission merely plans to continue as before.
Comme auparavant, ces prévisions reposent sur un certain nombre d'hypothèses importantes.
As before, these predictions themselves rest on certain important assumptions.
auparavant (επίσης: autrefois, devant, anciennement)
Formerly Jubilee 2000 Coalition, formerly Jubilee debt campaign.
Formerly International Centre for Public Enterprises in Developing Countries.
Auparavant appelé Office pour le contrôle des drogues et la prévention du crime.
Formerly known as the Office for Drug Control and Crime Prevention.
auparavant (επίσης: précédemment, autrefois)
Auparavant, aucune législation ne réglementait la délivrance des passeports.
Previously, there was no legislation regulating the issuance of passports.
La dimension comportementale est donc plus explicitement intégrée qu'auparavant.
The behavioural dimension is thus more explicitly incorporated than previously.
Auparavant, elles étaient publiées dans une note relative aux états financiers.
Previously, the liabilities were disclosed as a note to the financial statements.
auparavant (επίσης: tôt, autrefois)
Some resigned as early as one year and 10 months prior to the expiry of their contracts.
Auparavant, les subventions étaient essentiellement accordées à la presse politique.
Earlier, these subsidies were mainly granted to political press only.
Elle avait auparavant été approuvée par le comité exécutif de la ville de Minsk.
The same address had earlier been approved by the Minsk City Executive Committee.
auparavant (επίσης: devant, en avant, en avance, autrefois)
L'alcool le plus prisé chez les garçons est comme auparavant la bière, qui ne dépasse que de peu encore les nouvelles limonades contenant de l'alcool, dits «alcopops».
The alcoholic drink preferred by boys is, as before, beer, which now comes only slightly ahead of the so-called “alcopops”.
En conclusion, Mme Ogata rappelle que lorsqu'elle a accepté sa fonction 10 ans auparavant, elle était pleinement consciente des immenses défis qui l'attendaient.
Lastly, she said that, when she had accepted the position of High Commissioner 10 years before, she had been conscious of the daunting challenges that lay ahead.
auparavant (επίσης: précédemment)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «auparavant» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

FrenchElle avait auparavant été approuvée par le comité exécutif de la ville de Minsk.
The same address had earlier been approved by the Minsk City Executive Committee.
FrenchAuparavant, cet âge était de 18 ans pour les femmes et de 21 ans pour les hommes.
Regulations in force until then defined it as 18 years for women and 21 for men.
FrenchLa dimension comportementale est donc plus explicitement intégrée qu'auparavant.
The behavioural dimension is thus more explicitly incorporated than previously.
French4.1.2.12.2 (auparavant 4.1.2.11.2) Remplacer la dernière phrase par la suivante:
4.1.2.12.2 (former 4.1.2.11.2) Replace the last sentence with the following text:
FrenchTrois femmes ont élues au poste de maire, alors qu'il n'y en avait pas auparavant.
Three women mayors were elected, in comparison with no women mayors, previously.
FrenchAuparavant, elles étaient publiées dans une note relative aux états financiers.
Previously, the liabilities were disclosed as a note to the financial statements.
FrenchToutes les Parties qui ont présenté des demandes en avaient soumis auparavant.
All Parties submitting nominations had submitted nominations in previous rounds.
Frenchc Poste(s) auparavant financé(s) par des contributions versées par des donateurs.
Security and Safety Services of regional Headquarters and regional commissions
FrenchLes immigrants étaient auparavant détenus à la prison gouvernementale Fox Hill.
Prior to that, illegal immigrants were housed at the Government's Fox Hill Prison.
FrenchIl ne faut que trois jours pour créer une entreprise, contre 21 jours auparavant.
It takes only three days to incorporate a company, compared to 21 days before.
FrenchPermet de restaurer les actions que vous avez annulées auparavant avec Annuler.
In this way you can redo the commands that you previously cancelled with Undo.
FrenchLa province produisait auparavant 60 % du café robusta produit dans le pays.
In the past, this province produced 60 per cent of the country's robusta coffee.
FrenchÀ mon arrivée, Plaszow... n'avait l'air de rien de ce quej'avais vu auparavant.
When I first got to Plaszow... it looked like something that I'd never seen before.
FrenchJamais auparavant les familles canadiennes n'ont gagné autant d'argent avant impôt.
Never before have we had Canadian families earning more in gross pre-tax dollars.
FrenchÀ part cela, tout ce que j'avais évoqué auparavant a été abordé pendant le débat.
For the rest, everything I said earlier has been discussed during the debate.
FrenchPolitiquement, son entrée en vigueur est devenue encore plus urgente qu’auparavant.
Politically, the need to bring it into force is even more urgent than ever before.
FrenchAuparavant, M. le Président Cox les aura reçus et je tiens à l’en remercier.
Beforehand, President Cox will receive them and I wish to thank him for doing so.
FrenchL'Union européenne n'a jamais fait cela auparavant, ni d'autres pays d'ailleurs.
The European Union has never done this before and nor have other countries.
FrenchDonc, notre politique, à l'avenir, sera beaucoup plus équilibrée qu'auparavant.
Therefore, in the future, our policy will be much more balanced than before.
FrenchC'est une chose qui n'existait pas auparavant, et je vous présente des faits réels.
That is something that did not exist before, and I am giving you actual facts.

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «auparavant»:

auparavant