αγγλική μετάφραση του όρου «acteurs du développement»

FR

«acteurs du développement» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «acteurs du développement».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «acteurs du développement» στα αγγλικά

acteurs ουσιαστικό
du
English
du μετοχή
English
développement ουσιαστικό
ουσιαστικό
English
επίθετο
devoir ουσιαστικό
devoir ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «acteurs du développement» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchUne délégation demande également un engagement précoce des acteurs du développement.
A delegation also called for earlier involvement of development actors.
FrenchUne meilleure coordination entre les acteurs du développement est importante à cet égard.
Better coordination between development actors is important in that regard.
FrenchCette brochure a été mise à la disposition des décideurs et des acteurs du développement.
The brochure was shared with development practitioners and policymakers.
FrenchPartenariats entre tous les acteurs du développement : le secteur privé et la société civile
Partnership among all actors of the development process: the private sector and civil society
FrenchEffet de synergie entre les acteurs du développement et harmonisation des activités des donateurs;
Synergy between development actors and harmonization between donors.
FrenchL'information, la compréhension et la contribution de tous les acteurs du développement sont importantes.
The awareness, understanding and input of all development stakeholders are important.
FrenchL'observatrice du PNUD a souligné l'importance des partenariats entre les acteurs du développement.
The representative of UNDP stressed the importance of partnerships among development actors.
FrenchElle devrait aussi promouvoir une coopération plus efficace entre tous les acteurs du développement.
It should also promote more effective cooperation between all those involved in development.
FrenchLe HCR continuera également à jouer un rôle de catalyseur en faisant participer les acteurs du développement.
UNHCR would also continue to play a catalytic role in engaging developmental actors.
Frenchb) Partenariats entre tous les acteurs du développement : le secteur privé et la société civile;
(b) Partnership among all actors of the development process: the private sector and civil society;
FrenchSur le terrain, il est possible d'améliorer la collaboration entre le HCR et les acteurs du développement.
At the field level, possibilities exist for better cooperation between UNHCR and development actors.
FrenchLe HCR a invité les acteurs du développement à répondre aux besoins à moyen et à long termes du processus de réintégration.
UNHCR engaged development actors to address medium to long-term reintegration needs.
FrenchPresque un an après, la reconstruction peine à démarrer et les acteurs du développement sont pessimistes.
Almost a year later, reconstruction has hardly begun, and those involved in development are pessimistic.
FrenchLes participants recommandent aux acteurs du développement:
FrenchDans bien des cas ces domaines dépassent les champs d'intervention et les outils des acteurs du développement.
In many cases, those areas fall outside the realm of intervention and the capacity of development actors.
FrenchLes acteurs du développement et les gouvernements devaient trouver un juste équilibre en matière de services d'appui.
Experts suggested that development actors and Governments find the right balance in support services.
FrenchParticipation effective des acteurs du développement
FrenchUne autre délégation a demandé davantage d'informations sur les partenariats du Fonds avec d'autres acteurs du développement.
Another asked for more information about the Fund's partnerships with other development actors.
FrenchLe Nigéria met en œuvre des politiques d'intégration des personnes âgées en tant qu'acteurs du développement socioéconomique.
Nigeria implements policies to integrate older persons as agents of socio-economic development.
FrenchSon caractère multisectoriel appelle l'implication de tous les acteurs du développement dans sa mise en oeuvre.
As it is multisectoral in nature, its implementation calls for the involvement of all the development actors.

Αλλα λόγια

French
  • acteurs du développement

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.