φινλανδική μετάφραση του όρου «tangle»

EN

«tangle» Φινλανδικά μετάφραση

volume_up
tangle {ουσ.}

EN tangle
volume_up
{ουσιαστικό}

tangle (επίσης: affray, argument, broil, collision)
volume_up
riita {ουσ.}
tangle (επίσης: affray, brawl, fight, ruckus)
volume_up
tappelu {ουσ.}
tangle (επίσης: clutter, mess, muddle, truck)
volume_up
sotku {ουσ.}
The immediate priority is humanitarian, but beyond that there is a delicate and tangled political mess to sort out.
Ensisijainen tavoite on humanitaarinen, mutta sen lisäksi selvitettävänä on arkaluontoinen ja sekava poliittinen sotku.
tangle (επίσης: coil, hank, skein, snarl)
volume_up
vyyhti {ουσ.}
That would expand the current tangle of more than 250 bilateral treaties, it would penalise the developing countries and it would promote Darwinism, protectionism and discrimination.
Nykyinen yli 250 kahdenvälisen sopimuksen vyyhti paisuisi entisestään, kehitysmaat kärsisivät siitä ja se edistäisi darwinismin, protektionismin ja syrjinnän yleistymistä.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «tangle»:

tangle

Παραδείγματα χρήσης του όρου «tangle» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSomething I wish to address is the tangle of problems relating to public institutions.
Asia, johon haluan puuttua, on julkisia laitoksia koskeva ongelmavyyhti.
EnglishFinally, we should refer to the Byzantine tangle of comitology.
Lopuksi meidän pitäisi käsitellä pulmallista komitologiakysymystä.
EnglishIt seems simple but as you know, so many heads, so many minds, a tangle which is difficult to unravel.
Se vaikuttaa helpolta, mutta tiedätte varmaankin, mitä tarkoittaa sanonta, mitä useampi kokki, sitä sakeampi soppa.
EnglishMy amendments refer to the use of tangle nets.
EnglishSort out the tangle of staff allowances.
EnglishMr President, the extraordinary Berlin summit has been convened to unravel a complex tangle and solve a fairly knotty problem.
Arvoisa puhemies, Berliinissä järjestettävä Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous on kutsuttu koolle ratkaisemaan monimutkaista vyyhteä ja melko vaikeaa solmua.
EnglishThe Commission does not wish to let go of this issue, as wine and wine products are the last to remain outside this tangle that is the single CMO.
Komissio ei aio antaa tässä periksi, sillä viini ja viinialan tuotteet olivat viimeiset yhden yhteisen markkinajärjestelyn sotkun ulkopuolella.
EnglishAmendment 4 is an amendment by my colleague, Pat the Cope Gallagher, to allow the use of tangle nets, which Irish fishermen use inshore.
Tarkistus 4 on kollegani Pat the Cope Gallagherin esittämä, ja se koskee pussiverkkojen käytön sallimista. Irlantilaiset kalastajat käyttävät niitä rannikolla.
EnglishThe rapporteur has been very explicit but has no understanding of why we have a regulation which is a tangle of incomprehensibilities and exceptions.
Esittelijä oli hyvin selkeäsanainen, mutta on vaikea ymmärtää mistään mitään, sillä tämä on asetus, joka on täynnä tulkinnanvaraisuuksia ja poikkeuksia.
EnglishWe cannot stop the legislation tree growing but we can prune and train it so that it does not become an overgrown tangle as it has been in the past.
Emme voi estää lainsäädäntöpuuta kasvamasta, mutta voimme karsia ja johdattaa sitä, jottei se pääsisi villiintymään ja sotkeentumaan, kuten aiemmin on käynyt.
EnglishThe indecipherable tangle of account-settling, bogus contracts and nepotism in the domain of humanitarian aid - the ECHO programme - has aroused indignation, and rightly so.
Epäselvät tilitykset, valesopimukset ja suhteiden hyväksi käyttö humanitaarisen avun alalla (ECHO-ohjelma) ovat syystäkin aiheuttaneet hälyä.
EnglishI should like to point out, however, that, for the benefit of the developing countries, we have to beware of ending up in an inextricable tangle of regional and multilateral initiatives.
Haluan kuitenkin huomauttaa, että kehitysmaiden edun vuoksi meidän on varottava sotkeentumasta lopulta mahdottomaan alueellisten ja monenvälisten aloitteiden vyyhtiin.

Αλλα λόγια