φινλανδική μετάφραση του όρου «to pour»

EN

«to pour» Φινλανδικά μετάφραση

EN

to pour [poured|poured] {ρήμα}

volume_up
Without them, all the funds that Europe can pour into the Member States will be pointless.
Ilman niitä kaikki varat, joita EU voi kaataa jäsenvaltioihin, ovat merkityksettömiä.
(DE) Mr President, I am afraid that I am going to be the person to pour cold water on this.
(DE) Arvoisa puhemies, pelkäänpä, että olen se, joka kaataa kylmää vettä niskaan.
We do not want to pour extra water into barrels that are already full, since in the end this will cause them to overflow.
Emme halua kaataa lisää vettä tynnyreihin, jotka ovat jo täynnä, sillä lopulta se valuu yli.
When the story was published, unsolicited donations poured in.
Kun kertomukseni julkaistiin, lahjoituksia alkoi virrata pyytämättä.
Also, too much money is being poured into the grossly distended bureaucracy of the civil service.
Rahaa virtaa liikaa myös kohtuuttomasti paisuneeseen julkisten palveluiden byrokratiaan.
Billions in taxpayers' money is still being poured into a dangerous, high-risk technology, while safe alternatives like renewable energies remain under-funded.
Veronmaksajien miljardeja virtaa yhä vaaralliseen suuren riskin tekniikkaan, kun taas turvalliset vaihtoehdot, kuten uusiutuvat energiamuodot, saavat liian vähän rahoitusta
to pour (επίσης: to gush, to harangue)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to pour» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThis would enable us to pour hundreds of billions back into European economies.
Näin voisimme palauttaa satoja miljardeja takaisin Euroopan maiden talouksiin.
EnglishPresident Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, komission jäsenen tehtävänä ei ole heittää bensaa tuleen.
EnglishThis is even more important as they are trying to pour oil on troubled waters.
Tämä on vieläkin tärkeämpää, koska ne yrittävät valaa öljyä laineille.
EnglishThat is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
Tämän vuoksi minusta on hyvin tuskallista jarrutella tässä asiassa.
EnglishPerhaps an extension of the Bureau pour la Belgique could be envisaged.
Voisimmeko ehkä suunnitella tiedotustoimiston laajentamista Belgiassa?
EnglishObviously, you can pour however much you like into something like this, but is it wise?
Pohjattomaan kaivoon saadaan tietysti uppoamaan miten paljon tahansa, mutta onko se järkevää?
EnglishThese national ritualistic chants that we have at Summit meetings pour poison on our plans.
Kaavamaiset kansallislaulut, joita huippukokouksissa kuulemme, myrkyttävät suunnitelmamme.
EnglishHe does so smoothly and shrewdly and the results just pour out.
Hän tekee sitä tasaisesti ja viekkaasti ja tulosta tulee kuin puimakoneesta.
Englishlundi - vendredi : 8h30 - 19h et samedi : 8h30 - 17h00 (voir portail pour plus de précisions)
lundi - vendredi : 8h30 - 19h et samedi : 8h30 - 17h00 (voir portail pour plus de précisions)
EnglishBut as you yourself have said: travailler plus pour gagner plus.
EnglishGiven how much we pour out here in the EU, we should easily be able to fill the glass.
Kun otetaan huomioon, miten paljon haaskaamme täällä EU:ssa, meidän pitäisi saada lasi helposti täyteen.
EnglishI must, of course, pour just a little cold water on one point.
Yhdessä kohdassa minun on kuitenkin pistettävä kapulaa rattaisiin.
EnglishWill we remember the well-known phrase 'bon pour l'orient'?
Muistammeko vielä hyvin tunnetun ilmauksen "bon pour l'orient" eli "kelpaa itämaihin vietäväksi"?
EnglishThey pour shame on the inaction of governments in Council.
EnglishHere too, we have already drafted precise proposals, which we intend to pour into a legal mould in July.
Tästäkin olemme jo laatineet tarkkoja ehdotuksia, jotka aiomme muokata säädösten muotoon heinäkuussa.
EnglishYou'd have a plate of spaghetti, and you would pour it on, right?
EnglishIt is not enough simply to pour money into the system.
EnglishI congratulate the rapporteur on the quality of his amendments and his attempt to pour oil on troubled waters.
Onnittelen esittelijää hänen erinomaisista tarkistuksistaan sekä hänen yrityksestään valaa öljyä laineille.
EnglishIt's very simple: pour it from an expensive bottle.
EnglishIt is a black hole that we pour money into.