φινλανδική μετάφραση του όρου «to outdo»

EN

«to outdo» Φινλανδικά μετάφραση

EN to outdo
volume_up
[outdid|outdone] {ρήμα}

to outdo (επίσης: to beat, to checkmate, to trump, to vanquish)
Let us hope that the countries of Europe will also stop trying to outdo the US.
Toivotaan, etteivät EU:n jäsenvaltiot yritä enää päihittää Yhdysvaltoja.
We as Europeans are always trying to outdo others with our social standards.
Me eurooppalaiset yritämme aina päihittää muut sosiaalisilla normeillamme.
This claim always reminds me of Nikita Khrushchev in the 1950s and 1960s, when the Soviet Union wanted to outdo the US.
Tämä väite muistuttaa minua aina Nikita Hruštšovista 1950- ja 1960-luvulla, jolloin Neuvostoliitto halusi päihittää Yhdysvallat.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to outdo» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishLet us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.
EnglishIn view of these conditions, the Group of the European People's Party refuses to systematically try to outdo the Council.
PPE-ryhmä kieltäytyy näin ollen käymästä järjestelmällistä huutokauppaa.
English   Mr President, it is customary to congratulate rapporteurs in this House where we all try to outdo each other in being kind.
   . Arvoisa puhemies, esittelijöitä on aina tapana kiitellä, sillä täällä kaikki kilpailevat kohteliaisuudessa.
EnglishMr Barnier tried to outdo them by proposing heading towards a "European sovereignty," I quote "replacing national sovereignties."
Barnier meni jopa vieläkin pitemmälle ehdottamalla siirtymistä "eurooppalaiseen suvereniteettiin" hänen sanojaan lainatakseni , joka korvaisi kansallisen suvereniteetin.
EnglishIt is not a question of wanting to outdo the United States, or Japan, for example, but what we do need to do is give Europe a much higher profile in third countries.
Ei ole kysymys siitä, että haluttaisiin toimia paremmin kuin Yhdysvallat tai esimerkiksi Japani, vaan on tarpeen, että Eurooppa tuodaan paljon näkyvämmin esille Euroopan ulkopuolisissa maissa.

Αλλα λόγια