φινλανδική μετάφραση του όρου «new position»

EN

«new position» Φινλανδικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «new position».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «new position» στα φινλανδικά

new επίθετο
Finnish
position ουσιαστικό
to position ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «new position» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
EnglishIn drawing up a new common position, the European Union must speak with a clear voice.
Laatiessaan uutta yhteistä kantaa Euroopan unionin on puhuttava yhdellä äänellä.
English   We wish Mrs Stenzel the best of luck in her new position in her country.
   Toivotamme jäsen Stenzelille paljon onnea uudessa tehtävässään kotimaassaan.
English(DE) Mr President, I would like to welcome Baroness Ashton to her new position.
(DE) Arvoisa puhemies, toivotan korkea edustaja Ashtonin tervetulleeksi uuteen tehtäväänsä.
English(If you're using a mouse, click and drag the tile in any direction to a new position.)
(Jos käytät hiirtä, napsauta ruutua ja vedä se sitten uuteen sijaintiin.)
EnglishSlide the tile you want to change either up or down, then drag it to a new position.
Pyyhkäise muutettavaa ruutua joko ylös- tai alaspäin ja vedä se sitten uuteen sijaintiin.
EnglishTo change the photo's composition, drag the crop frame to a new position in the photo.
Muuta kuvan sommittelua vetämällä rajauskehys uuteen kohtaan valokuvassa.
EnglishWith its new common position, the Council has taken the reservations of our group into account.
Neuvosto on uudessa yhteisessä kannassaan ottanut huomioon ryhmämme epäilykset.
EnglishWe therefore chose to abstain in today’s vote in anticipation of a new position being adopted.
Sen vuoksi päätimme äänestää tänään tyhjää, ja odotamme, että uusi kanta hyväksytään.
EnglishI would like to welcome Commissioner Dimas to his new position.
Toivotan komission jäsenen Dimasin tervetulleeksi uuteen tehtäväänsä.
EnglishIn my opinion, Amendment No 45 weakens the position of new entrants.
EnglishTo change the order of a pinned item, drag the program icon to a new position in the list.
Voit muuttaa kiinnitettyjen kohteiden järjestystä vetämällä ohjelmakuvakkeen haluamaasi kohtaan luettelossa.
EnglishYou can easily move the cursor by clicking the new position.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I, too congratulate you, Madam President, on your new position.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa puhemies, minäkin haluan onnitella teitä uudesta virastanne.
EnglishThe third and final mark made by the Portuguese Presidency is that it has asserted Europe' s new position in the world.
Kolmas ja viimeinen jälki: Euroopan uuden aseman vahvistaminen maailmassa.
EnglishIt is not, therefore, a new position on the part of the Commission.
EnglishWe wish you the best of luck in your new position of…
EnglishWe are delighted and proud of his new position.
EnglishMadam President, first of all I would like to wish you luck and success in your new and important position.
Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin toivottaa teille onnea ja menestystä uudessa ja tärkeässä tehtävässänne.
EnglishTo do this, drag a gadget to a new position.

Αλλα λόγια

English
  • new position

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.