φινλανδική μετάφραση του όρου «new job»

EN

«new job» Φινλανδικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «new job».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «new job» στα φινλανδικά

new επίθετο
Finnish
job ουσιαστικό
to job ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «new job» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSecondly, Kyoto must be ratified and that will be our main job in New Delhi.
Toiseksi Kioton pöytäkirja on ratifioitava, ja tämä on päätavoitteemme New Delhissä.
EnglishI would like to take this opportunity to wish him every success in his new job.
Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja toivottaa hänelle menestystä uudessa tehtävässään.
EnglishSuch investment would stimulate growth and create new job opportunities.
Tällaiset sijoitukset lisäisivät kasvua ja loisivat uusia työllistymismahdollisuuksia.
EnglishCreating one new job costs around ATS 1 million in my national currency.
Yhden uuden työpaikan luominen maksaa noin miljoona Itävallan shillinkiä.
EnglishIt is also small and medium-sized enterprises that can give rise to new job opportunities.
Pienet ja keskisuuret yritykset voivat myös luoda uusia työpaikkoja.
EnglishMoreover, stricter legal protection against dismissal does not help in the search for a new job.
Lisäksi, vahvistettu irtisanomiskielto ei auta uuden työpaikan etsinnässä.
EnglishFrom all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Kaikilta meiltä ..., toivomme sinulle onnea ja menestystä uudessa työssäsi!
EnglishThe information society is currently responsible for every fourth new job in the European Union.
Tietoyhteiskunta synnyttää tällä hetkellä joka neljännen työpaikan Euroopan unionin alueella.
EnglishEmma from Freiburg, Germany has started a new job across the border in France.
Saksan Freiburgista kotoisin oleva Emma on aloittanut uudessa työpaikassa rajan toisella puolella Ranskassa.
EnglishOn the contrary, competition has created many new job opportunities.
EnglishDo not worry, we are all rather new to this job.
Älkää olko huolissanne, me kaikki olemme enemmän tai vähemmän vasta-alkajia.
EnglishWhat we are talking about here is creating new job vacancies.
EnglishIn fact, let us place a new emphasis on job creation.
EnglishThey create new job opportunities and share their culture.
EnglishObviously, the new job opportunities that are going to be created in the future will be based very much on technology.
Tulevaisuudessa suuri osa uusista työmahdollisuuksista perustuu tietenkin tekniikkaan.
EnglishIn the longer term, these measures aim to help these workers find and hold on to a new job.
Pitkällä aikavälillä näiden toimenpiteiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitä löytämään uusi pysyvä työpaikka.
EnglishBut each small and medium-sized company which is newly created means a new job every time.
Mutta jokainen pieni ja keskisuuri yritys, joka saadaan jälleen jaloilleen, merkitsee joka kerta uutta työpaikkaa.
EnglishSoon to start a new job in the United Kingdom, Ismail sold his apartment in France.
Ismail oli aloittamassa uudessa työpaikassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten hän myi Ranskassa sijaitsevan asuntonsa.
EnglishIt is unfortunate, but we wish you all the best in your new job.
EnglishThat is why I supported the LEADER initiative both now and in the past and why I support the new EU EQUAL job creation programme.
Sen vuoksi tuin Leader-aloitetta sekä nyt että aiemmin ja tuen uutta Equal-ohjelmaa.

Αλλα λόγια

English
  • new job

Περισσότερα στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.