φινλανδική μετάφραση του όρου «invasion»

EN

«invasion» Φινλανδικά μετάφραση

volume_up
invasive {επιθ.}
EN

invasion {ουσιαστικό}

volume_up
invasion (επίσης: incursion, intrusion)
The reason for the embargo is the initial invasion by Turkey that took place so many years ago.
Kauppasaarron syynä on alun perin Turkin tunkeutuminen maahan, mikä tapahtui monta vuotta sitten.
In the information society the invasion of people’s privacy is a most dangerous and mostly ignored problem.
Tietoyhteiskunnassa ihmisten yksityisyyden piiriin tunkeutuminen on vaarallisin ja eniten laiminlyöty ongelma.
According to the Johns Hopkins University, the risk of dying a violent death is 58 times higher than before the invasion.
Johns Hopkins -yliopiston mukaan väkivaltaisen kuoleman riski on nyt 58 kertaa suurempi kuin ennen maahan tunkeutumista.
invasion
Valitettavasti on olemassa toinenkin Turkin invaasio.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «invasion» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishIt is not enough to make every effort to stave off a military invasion of Iraq.
Ei riitä, että sotilaallinen hyökkäys Irakiin pyritään estämään kaikin tavoin.
EnglishThey know about unemployment, inflation and the invasion of Chinese products.
He tietävät työttömyydestä, inflaatiosta ja kiinalaisten tuotteiden invaasiosta.
EnglishTo my schoolmate Theodoros, who was murdered during Turkey's invasion of Cyprus.
Koulutoverilleni Thodorosille, joka murhattiin Turkin hyökätessä Kyprokselle.
EnglishThe invasion is nothing but a fantasy, and the mobility of workers is a challenge.
Työntekijöiden tulva on pelkkää kuvitelmaa, ja työntekijöiden liikkuvuus on haaste.
EnglishThe invasion of Kuwait and the subsequent Gulf War represented an all-time low.
Hyökkäys Kuwaitiin ja sitä seurannut Persianlahden sota olivat aallonpohja.
EnglishFollowing this invasion, Soviet troops shot at least 21 768 Polish citizens.
Miehityksen jälkeen neuvostojoukot ampuivat ainakin 21 768 Puolan kansalaista.
EnglishIt talks about 'invasion and destruction of our cultural values by Islam'.
Siinä puhutaan "islamin tunkeutumisesta ja kulttuuristen arvojemme tuhoamisesta".
EnglishLike the government in my country, I was myself a firm opponent of the invasion in Iraq.
Oman maani hallituksen tapaan minäkin vastustin voimakkaasti hyökkäystä Irakiin.
EnglishYou must confront your own defeat: the people of Europe said no to the invasion of Iraq.
Teidän on kohdattava oma tappionne: eurooppalaiset sanoivat "ei" Irakin sodalle.
EnglishThat meant he was instantly killed at the time of the Chinese invasion.
Tämä merkitsi sitä, että hänet tapettiin välittömästi Kiinan valloituksen aikana.
EnglishSuch an invasion of privacy is only permissible on certain conditions.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö on tässä asiassa lasinkirkas.
EnglishI believe that enforced medical check-ups constitute a massive invasion of privacy.
Minusta pakolliset lääkärintarkastukset ovat valtava yksityisyyteen kohdistuva loukkaus.
EnglishThat will surely put an end to the mass invasion of this continent by Bolivians.
EnglishThe inhabitants of Ashraf were bombed by US forces at the beginning of the invasion in 2003.
Yhdysvaltain joukot pommittivat Ashrafin asukkaita hyökkäyksen alussa vuonna 2003.
EnglishIf no political solution is found, any military invasion could well be in vain.
Jos poliittista ratkaisua ei löydetä, kaikki sotilaalliset valloitukset saattavat olla turhia.
EnglishAnd the integration of Northern Cyprus clearly implies a second invasion.
Pohjois-Kyproksen yhdentymisellä tarkoitetaan selvästi toista valtausta.
EnglishIn other words, this resolution is an invasion of competences on an unprecedented scale.
Tämä päätöslauselma on toisin sanoen ennennäkemätön hyökkäys muiden toimivaltaa vastaan.
EnglishThe potential invasion of northern Iraq is an issue that should be of serious concern to the EU.
EU:n olisi kannettava suurta huolta mahdollisesta hyökkäyksestä Pohjois-Irakiin.
EnglishOr are you resisting an invasion of British mopeds on the beach at Dunkirk?
EnglishTherefore, the embargo is a reflection of the illegal nature of the invasion by Turkey.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «invasion»:

invasion
invasive