EN

to govern [governed|governed] {ρήμα}

volume_up
Yksikään hallitus ei voi hallita kansalaistensa ajattelua.
The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.
Minun täytyy valitettavasti todeta, että parlamentin jäsenen perimmäinen rooli ei ole hallita.
It continually refers to the right of the internal market to govern what happens.
Se viittaa jatkuvasti sisämarkkinoiden oikeuteen hallita, mitä tapahtuu.
Jos näin on, tämän pitäisi määrätä se, miten reagoimme ja asennoidumme kyseiseen aloitteeseen.
It is not for the European Union to say who must or who must not govern these countries.
Euroopan unionin tehtävänä ei ole määrätä, kuka johtaa tai ei johda kyseisiä maita.
A genuinely new aspect is that breaches of the rules governing confidentiality may now also be penalised.
Aivan uusi näkökohta on se, että luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen rikkomisesta voidaan nyt myös määrätä rangaistus.
At heart, it is political decisions that govern the impact of globalisation.
Pohjimmiltaan nimenomaan poliittisilla päätöksillä ohjataan, mitä vaikutuksia globalisaatiolla on.
Is it not our citizens who govern our society, or is it ourselves, sitting here and fashioning democracy?
Eikö kansalaisten pitäisi ohjata yhteiskuntaamme, vai kuuluuko sen ohjaaminen meille, jotka istumme parlamentissa ja edustamme demokratiaa.
We're governed by the representations in memory that were formed early in development.
Heitä ohjaavat muistissa olevat äänneasut, jotka muotoutuivat varhaislapsuudessa.
Hence, it is essential that we introduce a modern framework governing the development, marketing and exploitation of genetically-modified organisms.
Näin ollen on tarpeellista säätää nykyaikainen kehys, joka säätelee geneettisesti muunnettujen organismien kehitystä, käyttöönottoa ja hyödyntämistä.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to govern» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThis goes against the principle of solidarity, which should govern energy policy.
Tämä on vastoin yhteisvastuuperiaatetta, jonka tulisi koskea energiapolitiikkaa.
EnglishIt is this undiluted attachment to terror that makes Hamas so unfit to govern.
Juuri tämä selkeä kiintymys sortotoimiin tekee Hamasista epäkelvon hallitukseen.
EnglishScrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
Hylätään itsevaltiuden sekoittaminen ja hallitaan älykkyydellä ja korporatismilla!
EnglishThe issue is whether we have a common set of norms in Europe which govern us all.
Kysymys on siitä, onko meillä Euroopassa yhteinen säännöstö ohjaamassa meitä kaikkia.
EnglishIt continually refers to the right of the internal market to govern what happens.
Se viittaa jatkuvasti sisämarkkinoiden oikeuteen hallita, mitä tapahtuu.
EnglishWhat rules govern the transfer of money or appropriations from one subheading to another?
Mitä sääntöjä sovelletaan rahan tai määrärahojen siirtoon alaotsakkeesta toiseen?
EnglishWe should govern the process and create an empowering environment for it.
Meidän olisi ohjattava prosessia ja luotava sen mahdollisuuksia lisäävät olosuhteet.
EnglishIt is not for the European Union to say who must or who must not govern these countries.
Euroopan unionin tehtävänä ei ole määrätä, kuka johtaa tai ei johda kyseisiä maita.
EnglishConsider, though, what this will cause to those who govern Bulgaria now.
Miettikää kuitenkin, mitä se aiheuttaa Bulgarian nykyisille hallitsijoille.
EnglishI am amazed by the lack of concern on the part of those who govern Europe.
Olen hämmästynyt siitä, että Eurooppaa hallitsevat tahot eivät näytä olevan huolissaan.
EnglishThe monarchy did not govern the country by laws, however, but by exceptions to them.
Yksinvaltias ei kuitenkaan hallinnut maata laeilla vaan lakeihin tehdyillä poikkeuksilla.
EnglishPermit me to make a few observations regarding the principles which will govern our actions.
Sallikaa minun tehdä pari huomautusta periaatteista, joiden perusteella toimimme.
EnglishDouble standards continue to dominate the external policy of the majority who govern the EU.
Kaksinaismoraali hallitsee edelleen EU:ta hallitsevan enemmistön ulkopolitiikkaa.
EnglishThese texts govern the rights of the Union as they do national rights.
Nämä tekstit säätelevät unionin säädöksiä mutta myös jäsenvaltioiden lakeja.
EnglishWe are rethinking the way we govern the single market, at national and EU level.
Olemme uudistamassa tapaa, jolla yhtenäismarkkinoita johdetaan jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla.
EnglishIt would have been a sign of our inability to govern ourselves with 25 Member States.
EnglishThe fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.
Minun täytyy valitettavasti todeta, että parlamentin jäsenen perimmäinen rooli ei ole hallita.
EnglishThis should govern the formulation of our energy policy in future.
Tämä lähestymistapa on oltava perustana energiapolitiikkaamme tulevaisuudelle.
EnglishWe need the release of all political prisoners, and we need to allow democracy to govern.
Kaikki poliittiset vangit on vapautettava, ja maahan on saatava demokraattinen hallinto.
EnglishBy virtue of the activities they perform they regulate and govern the life of every citizen.
Toiminnallaan he säätelevät ja hallitsevat jokaisen kansalaisen arkipäivää.