φινλανδική μετάφραση του όρου «edict»

EN

«edict» Φινλανδικά μετάφραση

volume_up
edict {ουσ.}

EN edict
volume_up
{ουσιαστικό}

1. επίσημο

edict
volume_up
julistus {ουσ.} [επίσημο]
edict
volume_up
edikti {ουσ.} [επίσημο]

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «edict»:

edict

Παραδείγματα χρήσης του όρου «edict» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWould not some existing products also be banned under such an edict?
Eikö tällaisen määräyksen perusteella kiellettäisi joitakin jo olemassa olevia tuotteitakin?
EnglishI had said smallest but I obey the President's edict on this.
Sanoisin pienimmästä, mutta mukaudun puheenjohtajan arvioon asiasta.
EnglishFreedom of competition is also something which should be examined at national level not by EU edict.
Myös vapaata kilpailua tulee tarkastella kansallisesta perspektiivistä eikä EU: n määräyksillä.
EnglishEach leaden edict brings the collapse of the EU closer.
EnglishIn Transylvania, Romania, where I come from, religious freedom was proclaimed by the Edict of Torda in 1568.
Transilvaniassa Romaniassa, josta olen kotoisin, uskonnonvapaus julistettiin Tordassa vuonna 1568.
EnglishNo edict from the government of a Member State or from the EU as a whole can change that in the slightest.
Mikään yksittäisen jäsenvaltion hallituksen tai koko EU:n antama käsky ei voi muuttaa tätä asiaa piiruakaan.
EnglishIt recently issued an edict banning the missionary activities of Christian churches, which led to anti-Christian protests.
Se antoi hiljattain käskyn, jossa kiellettiin kristillisten kirkkojen lähetystyö, mikä johti kristillisten vastaisiin protesteihin.
EnglishIn the end, we had to wait for an edict from the European Council in Vienna before the Commission came up with a concrete proposal.
Lopuksi meidän täytyi odottaa Wienin Eurooppa-neuvoston määräystä, ennen kuin komissio laati tehokkaasti konkreettisen ehdotuksen.
EnglishIn particular, I would like to hear your views on this latest edict that has been passed down from on high regarding the rules governing Question Time.
Haluaisin erityisesti kuulla näkemyksenne näistä puhemiehistön antamista viimeisimmistä ohjeista, jotka koskevat kyselytuntia ohjaavia sääntöjä.

Αλλα λόγια