φινλανδική μετάφραση του όρου «clip»

EN

«clip» Φινλανδικά μετάφραση

volume_up
clip {ουσ.}
FI
FI

«clip art» Αγγλικά μετάφραση

EN

clip {ουσιαστικό}

volume_up
clip (επίσης: connector, coupler, joiner, port)
clip (επίσης: paper clip)
FI

clip art {ουσιαστικό}

volume_up
clip art
You can also choose from Clip Art, or insert an entire Photo Album.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «clip» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishBy using headphones, you can also hear any other audio on your video clip.
Kuulokkeita käyttämällä voit myös kuulla muut mahdolliset videoleikkeesi äänet.
EnglishThe following picture shows a project with a title that appears before a video clip:
Seuraava kuva esittää projektia, jossa on ennen videoleikettä esitettävä nimiteksti:
EnglishWhen the clip reaches a point near the place you want to split the clip, click Pause.
Kun leikkeen toisto etenee haluamasi jakamiskohdan lähelle, valitse Keskeytä.
EnglishIn the Contents pane, click the audio or video clip that you want to preview.
Valitse sisällysruudusta ääni- tai videoleike, jota haluat esikatsella.
EnglishYou can also drag the trim handles on a clip to set the start and end trim points.
Voit määrittää leikkauksen alku- ja loppupisteet myös vetämällä leikkeen leikkauskahvoista.
EnglishIn the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
EnglishClick a video clip on the storyboard/timeline or in the Contents pane to select it.
Valitse kuvakäsikirjoituksesta, aikajanasta tai sisällysruudusta videoleike napsauttamalla.
English16:39 So I'm going to end here with a short video clip that sort of brings all this together.
16:39 Lopetan esittämällä lyhyen videonpätkän, joka tavallaan nivoo kaiken yhteen.
EnglishIn the Contents pane, click the video clip that you want to take a picture from.
EnglishClick the trimmed clip on the timeline, click Clip, and then click Clear Trim Points.
Valitse leikattu leike aikajanasta, valitse Leike ja valitse sitten Poista leikkauspisteet.
EnglishClick Clip, and then click Add to Timeline or Add to Storyboard.
Valitse Leike ja valitse sitten Lisää aikajanaan tai Lisää kuvakäsikirjoitukseen.
EnglishTrim handles appear as black triangles at the beginning and end of a clip.
EnglishIn the Collections pane, click the folder that contains the clip you want to add to your project.
Valitse kuvakäsikirjoituksessa tai aikajanassa oleva leike, jonka haluat siirtää.
EnglishDrag a trim handle to set the new start or end point of the clip.
Voit määrittää leikkeen uuden alku- ja loppupisteen vetämällä leikkauskahvaa.
EnglishAdjust the volume of each audio clip individually by doing the following:
Voit säätää yksittäisen äänileikkeen äänenvoimakkuutta seuraavasti:
EnglishA transition controls how your movie plays from one video clip or picture to the next.
Siirtymä määrittää, miten videoleikkeestä tai kuvasta siirrytään toiseen elokuvaa toistettaessa.
EnglishIn the Contents pane, click the clip that you want to add.
Valitse kuvakäsikirjoituksessa tai aikajanassa oleva leike, jonka haluat siirtää.
English9:38 And I'll leave you with a video clip that I first saw in 2007 when I was a student in London.
9:38 Näytän viimeiseksi videon, jonka näin vuonna 2007 ollessani opiskelija Lontoossa.
EnglishIf you add the same effect more than once to a clip, the effect is applied as many times as you added it.
Tehostetta käytetään leikkeessä niin monta kertaa kuin se leikkeeseen lisätään.
EnglishFor these large video clips, split the clip manually to separate the large video clip into smaller clips.
Voit jakaa tällaisen suuren videoleikkeen pienemmiksi leikkeiksi manuaalisesti.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «clip»:

clip
clipping
paper clip