φινλανδική μετάφραση του όρου «austerity»

EN

«austerity» Φινλανδικά μετάφραση

EN austerity
volume_up
{ουσιαστικό}

austerity (επίσης: austereness, ferocity, severity)
volume_up
ankaruus {ουσ.}
The austerity of convergence criteria has not enabled us to escape from the spiral of unemployment.
Lähentymiskriteereiden ankaruus ei ole auttanut työttömyyden noidankehästä pois pääsemiseksi.
Ankaruus ei siis ole itsetarkoituksellista.
Few people interpreted Berlin as a success: the European Council confused austerity with miserliness.
Monet eivät pitäneet Berliinin Eurooppa-neuvostoa menestyksekkäänä: siellä sekoitettiin ankaruus ja kitsaus.
austerity
volume_up
karuus {ουσ.}
austerity (επίσης: absence, defect, deficiency, destitution)
volume_up
puute {ουσ.}
austerity (επίσης: paucity, dearth)
volume_up
niukkuus {ουσ.}
austerity (επίσης: ferocity, hardness, severity)
volume_up
kovuus {ουσ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «austerity»:

austerity

Παραδείγματα χρήσης του όρου «austerity» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI voted against it because, in a time of austerity, the EU should show restraint.
Äänestin sitä vastaan, koska näinä kovina aikoina EU:n täytyy osoittaa malttia.
EnglishWe are therefore operating in austerity mode, which should please the Council.
Noudatamme näin ollen tiukkaa budjettikuria, mihin neuvosto lienee tyytyväinen.
EnglishThey rejected the euro and its budgetary austerity pact, which curbs growth.
Mainitsemani maat hylkäsivät euron ja sen kasvua jarruttavan budjettikuripaketin.
EnglishSome have decided to tell their citizens the truth and adopt austerity measures.
Jotkin maat päättivät kertoa kansalaisilleen totuuden ja aloittaa tiukan talouskuurin.
EnglishThese goals are not achieved by sanctions and imposed austerity measures.
Näitä tavoitteita ei saavuteta seuraamuksilla ja säästötoimenpiteitä määräämällä.
EnglishThere is therefore no longer any need to implement the IMF austerity plan.
Näin ollen enää ei ole tarvetta panna täytäntöön IMF:n tiukkaa säästösuunnitelmaa.
EnglishWe know that austerity programmes will soon be the order of the day throughout Europe.
Tiedämme, että tiukat talouskuurit ovat pian osa arkipäivää kaikkialla Euroopassa.
EnglishIn these times of fiscal austerity, it seems to me that this is indeed necessary.
Tänä säästötoimien ajanjaksona tämä vaikuttaa todellakin tarpeelliselta.
EnglishFor the workers, however, there are starvation wages and permanent austerity.
Työntekijöille sen sijaan tarjotaan nälkäpalkkoja ja jatkuvaa niukkuutta.
EnglishAt a national level, budgets are subject to a single watchword: austerity.
Kansallisella tasolla talousarvioita voi kuvailla yhdellä avainsanalla: säästäminen.
EnglishIn practice, this means austerity measures to the detriment of citizens.
Käytännössä tämä tarkoittaa ankaria toimenpiteitä kansalaisten kustannuksella.
EnglishAll the Member States have to submit their austerity plans up to April.
Kaikkien jäsenvaltioiden on esitettävä säästösuunnitelmansa huhtikuuhun mennessä.
EnglishIt is critical during times of austerity to increase growth in our economy.
Säästötoimenpiteiden aikaan on olennaisen tärkeää lisätä taloutemme kasvua.
EnglishThe dramatic effects of the so-called austerity measures are highly visible.
Niin sanottujen säästöohjelmien järkyttävät seuraukset näkyvät selkeästi.
EnglishBig protests should be organised right across Europe against austerity on that day.
Kaikkialla Euroopassa pitäisi tuona päivänä järjestää suuria protesteja säästöjä vastaan.
EnglishAusterity must therefore be accompanied by pro-growth policies and measures.
Säästöihin on siksi liitettävä kasvua edistäviä toimia ja toimenpiteitä.
English(PT) Mr President, the current watchword in Brussels is austerity, austerity, austerity.
(PT) Arvoisa puhemies, tällä hetkellä iskusana Brysselissä on säästö, säästö, säästö.
EnglishThat, rather than austerity alone, is the challenge that Europe faces.
Tämä on Euroopan edessä oleva haaste eikä pelkkä kireä talouspolitiikka.
EnglishFraming policy can and must amount to something more than austerity measures.
Politiikan muotoilu ei voi eikä saa tyrehtyä säästösuunnitelmiin.
EnglishYet the prevailing austerity does not give Greek society time to stop and think.
Vallitsevat säästötoimet eivät kuitenkaan anna Kreikan yhteiskunnalle aikaa pysähtyä ajattelemaan.

Αλλα λόγια