φινλανδική μετάφραση του όρου «Audio Description»

EN

«Audio Description» Φινλανδικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Audio Description».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Audio Description» στα φινλανδικά

audio ουσιαστικό
audio επίθετο
description ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Audio Description» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThis option sets Audio Description to run when you log on to Windows.
Tämä asetus ottaa lisä-äänipalvelun käyttöön, kun kirjaudut sisään Windowsiin.
EnglishClear the Turn on Narrator and Turn on Audio Description check boxes and click Apply.
Tyhjennä Ota käyttöön Narrator- ja Ota käyttöön lisä-äänipalvelu -valintaruudut ja valitse Käytä.
EnglishTurn on Audio Description.
EnglishIt is certain that digital broadcasting offers improved subtitling and audio description when compared with the analogue system.
On selvää, että digitaaliset televisiolähetykset mahdollistavat paremman tekstityksen ja sisällön täydentämisen puhutuilla selostuksilla analogiseen järjestelmään verrattuna.
EnglishThe honourable Member raised the issue of the provision of subtitling and audio description last year in Parliament's resolution on television without frontiers.
   . Arvoisa jäsen toi esiin tekstitystä ja sisällön täydentämistä puhutuilla selostuksilla koskevan kysymyksen viime vuonna parlamentin päätöslauselmassa televisiosta ilman rajoja.

Αλλα λόγια

English
  • Audio Description

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.