φινλανδική μετάφραση του όρου «as well»

EN

«as well» Φινλανδικά μετάφραση

volume_up
as well {επιρ.}
volume_up
as well [ιδιωματισμός]

EN as well
volume_up
{επίρρημα}

as well
volume_up
yhtä hyvin {επιρ.}
Well, if we make it voluntary, we might as well forget the whole thing.
Jos siitä tulee vapaaehtoinen, voimme yhtä hyvin unohtaa koko asian.
Then the principle of equality may as well be done away with completely.
Silloin yhdenvertaisuuden periaatteesta voidaan yhtä hyvin luopua kokonaan.
Could the tasks not equally well be given to the agencies that we already have?
Eikö tehtäviä voitaisi aivan yhtä hyvin antaa nykyisille virastoille?
as well
as well (επίσης: likewise, similarly)
volume_up
niin ikään {επιρ.}
I am also well disposed towards the proposal to increase the African Union’s presence in Darfur.
Suhtaudun niin ikään suopeasti ehdotukseen lisätä Afrikan unionin läsnäoloa Darfurissa.
Haluaisin niin ikään toivottaa komission jäsenelle hyvää vointia.
We also need to enhance the credibility of this Union for entrepreneurs as well as citizens at large.
Meidän on niin ikään parannettava unionin uskottavuutta yrittäjille ja yleensäkin kansalaisille.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «as well»:

as well

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «as well» στα φινλανδικά

AS ουσιαστικό
as επίρρημα
as σύνδεσμος
well ουσιαστικό
well επίθετο
well επίρρημα
well επιφώνημα
to well ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «as well» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Kuten hyvin tiedetään, asiaamme palvelee parhaiten, jos puhumme yhdellä äänellä.
EnglishWhat we need is a well-coordinated system of organ donation and transplantation.
Tarvitsemme hyvin koordinoitua järjestelmää elinluovutuksia ja -siirtoja varten.
EnglishLikewise, river and maritime transport can also complement each other very well.
Samoin sisävesiliikenne ja meriliikenne voivat erittäin hyvin täydentää toisiaan.
EnglishIt is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
On hienoa sanoa, että meidän on tunnustettava Yhdistyneiden Kansakuntien asema.
EnglishIt follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.
Sen vuoksi meidän on syytä olla varuillamme, kun EU:ssa puhutaan demokratiasta.
EnglishI would say there is a role for the bureaucrats here as well as the shareholders.
Mielestäni sekä byrokraateilla että osakkeenomistajilla on tässä oma tehtävänsä.
EnglishFine words from our government are all very well, but what we now need is action.
Kaikki hallituksemme hienot sanat ovat mainioita, mutta nyt tarvitaan toimintaa.
EnglishWell, now, actually because of you, it is possible to change the physical world.
No, nyt itse asiassa teidän ansiostanne on mahdollista muuttaa fyysistä maailmaa.
EnglishYou are well aware that during Question Time, you can only have the floor once.
Tiedätte aivan hyvin, että kyselytunnilla voi käyttää yhden ainoan puheenvuoron.
EnglishThe applause shows how well it has been received here in the European Parliament.
Suosionosoitukset osoittivat, kuinka hyvin Euroopan parlamentti otti sen vastaan.
EnglishWe are still doing reasonably well; in the United States, pessimism has set in.
Meillä on asiat vielä suhteellisen hyvin; Yhdysvaltoihin on asettunut pessimismi.
EnglishHow well are these principles served by the proposal in this particular report?
Miten hyvin sitten tässä mietinnössä tehty ehdotus palvelee näitä periaatteita?
EnglishFinally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Lopuksi katson, että komissio on toiminut oikein esittäessään tämän ehdotuksen.
EnglishEveryone is well aware that the common agricultural policy is on its last legs.
Kaikki tietävät hyvin, että yhteinen maatalouspolitiikka elää viimeisiä vuosiaan.
EnglishWell, I know very well that I will be greeted with smiles and grins everywhere.
Minä tiedän oikein hyvin, että saan kaikkialla osakseni hymyilyä ja hymähtelyä.
EnglishOur analysis of the situation is well-known, and has been supported by you all.
Meidän arviomme tilanteesta tunnetaan hyvin, ja te kaikki olette tukeneet sitä.
EnglishUnfortunately, the last ‘Justice and Home Affairs’ Council does not augur well.
Valitettavasti oikeus- ja sisäasioiden neuvoston viime kokous ei tiennyt hyvää.
EnglishLet us have faith in the efforts of the Luxembourg Presidency to conclude it well.
Luottakaamme siihen, että puheenjohtajavaltio Luxemburg onnistuu tässäkin hyvin.
EnglishIt is well known that large corporations tend to shed jobs when times are hard.
On yleisesti tunnettua, että suuryritykset vähentävät kovina aikoina työpaikkoja.
EnglishOf course, it contributes to the achievement of the Union's other goals as well.
Samalla se luonnollisesti osallistuu unionin muihin tavoitteisiin pyrkimiseen.

Αλλα λόγια