φινλανδική μετάφραση του όρου «a host»

EN

«a host» Φινλανδικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «a host».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «a host» στα φινλανδικά

host ουσιαστικό
to host ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «a host» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe do not want a host of human embryos to pave the way to a cloned human being.
Emme halua, että matka ihmisen kloonaamiseen kulkee monien ihmisalkioiden kautta.
EnglishThe scale of migration, however, poses many challenges for the host countries.
Maahanmuuton laajuus asettaa kuitenkin monia haasteita vastaanottaville valtioille.
EnglishMost of them are moving to live with host communities in Tunisia and in Egypt.
Useimmat heistä muuttavat asumaan Tunisiassa ja Egyptissä sijaitseviin yhteisöihin.
EnglishOn the Domain Control Panel page, on the Manage Domain menu, click Host Records.
Valitse Domain Control Panel -sivun Manage Domain -valikosta Host Records.
EnglishI would like to see the EU attempt to get Turkey to host such a dialogue.
Haluaisin nähdä EU:n yrittävän saada Turkki isännöimään tällaista vuoropuhelua.
EnglishAt the end of March the German presidency will host a ministerial conference in Cologne.
Maaliskuun loppuun mennessä puheenjohtajamaa Saksa isännöi konferenssia Kölnissä.
EnglishThe representative need not necessarily be physically present in the host country.
Edustajan ei välttämättä tarvitse olla läsnä vastaanottavassa valtiossa.
EnglishIn addition, there is now a host of different health claims of varying significance.
Nykyään on myös koko joukko erilaisia terveysväittämiä, joiden merkittävyys vaihtelee.
EnglishIntegration in the host country is not for them, nor do they want it in the least.
Sopeutuminen vastaanottavaan maahan ei ole heitä varten, eivätkä he myöskään halua sitä.
EnglishThe internal market offers citizens and companies a host of opportunities.
Sisämarkkinat tarjoavat kansalaisille ja yrityksille paljon mahdollisuuksia.
EnglishNext week the IOC will decide which country is to host the 2008 Olympic Games.
Ensi viikolla KOK päättää, mikä maa järjestää vuoden 2008 olympiakisat.
EnglishYet today this country is preparing to host the World Conference Against Racism.
Mutta nyt tämä maa valmistautuu pitämään maailmanlaajuisen rasismin vastaisen konferenssin.
EnglishWe were privileged to host the welcome of the ten new nations last May in Dublin.
Meillä oli kunnia toivottaa tervetulleiksi kymmenen uutta valtiota toukokuussa Dublinissa.
EnglishThe Irish must be congratulated on this result for a host of different reasons.
Irlantilaisia täytyy onnitella tästä tuloksesta monestakin eri syystä.
EnglishIt takes time and there are a host of unexpected problems that need resolving along the way.
Se vie aikaa ja matkalla on monia odottamattomia ongelmia, jotka on ratkaistava.
EnglishIf no empty rows are available in the Edit Host Records section, click new row.
Jos Edit Host Records -kohdassa ei ole käytettävissä olevia tyhjiä rivejä, valitse new row.
EnglishMoreover, the minimum wage provided by the host country legislation should be guaranteed.
Vastaanottajavaltion lainsäädännössä tarkoitettu vähimmäispalkka pitäisi myös taata.
EnglishIn about three months Belgium and Holland will play host to Euro 2000.
Noin kolmen kuukauden päästä Belgia ja Hollanti ovat Euro 2000 -turnauksen isäntiä.
EnglishThe truth is that the host State does not force the immigrants to move there.
Vastaanottajavaltio ei nimittäin pakota siirtolaisia muuttamaan sinne.
EnglishOnce again, however, we will hear a whole host of reasons for not wanting an agreement.
Jälleen kerran me kuitenkin kuulemme valtavasti syitä sille, että sopimusta ei haluta.

Αλλα λόγια

English
  • a host

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.