τσεχική μετάφραση του όρου «straits»

EN

«straits» Τσεχικά μετάφραση

volume_up
straits {πληθ.αρ.}
volume_up
strait {ουσ.}
CS
volume_up
strait {επιθ.}

EN straits
volume_up
{πληθυντικός αριθμός}

straits
volume_up
úžiny {πληθ.θηλ.}
Mluvme o válečném prostoru, řekněme, Taiwanské úžiny 2025.
The state of our industry is robust, and our flagship, the euro, has indeed steered us through the straits.
Situace v našem průmyslu je silná a naše vlajková loď, euro, nám skutečně pomohla přeplavat přes úžiny.
That agreement covers all the waters of the Baltic Sea and its straits, but excludes internal waters.
Tato dohoda se vztahuje na všechny vody Baltického moře a jeho úžiny, avšak vnitrozemské vody jsou z ní vyloučeny.
straits
volume_up
tísně {πληθ.θηλ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «straits»:

straits
strait

Παραδείγματα χρήσης του όρου «straits» στα τσεχικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishTake Linate, which is in dire straits with 160 000 positions in difficulty.
Vezměte si Linate, které je ve velkých nesnázích a kde je ohroženo 160 000 míst.
EnglishGreece is on its backside; Spain, your country, is in dire straits as well.
Řecko je na lopatkách; Španělsko, vaše země, je rovněž v nesnázích.
EnglishLook at the anger of farmers or small-scale fishermen who are in dire straits.
Podívejte se na hněv zemědělců a drobných rybářů, kteří se ocitli v nesmírně obtížných situacích.
EnglishI echo the report's words about the improvement in cross-straits relations.
Opakuji to, co je uvedeno ve zprávě v otázce zahraničních vztahů.
EnglishThe euro at this moment in time is in dire straits in certain countries.
Euro se v současné době v některých zemích nachází v nesnázích.
EnglishI welcome the report's positive comments about the improvement in cross-straits relations.
Vítám kladné komentáře týkající se zlepšení vztahů mezi Tchaj-wanem a Čínou, které zpráva uvádí.
EnglishAlgeciras Bay has become the dumping ground of the Straits of Gibraltar.
EnglishSo, you know, people who are in desperate straits can get this.
EnglishEconomies are in dire straits all over the world.
EnglishThe battle against climate change means that energy which depends on coal may face dire financial straits.
Boj proti změně klimatu znamená, že energetika závislá na uhlí se může dostat do hrozivých finančních problémů.
EnglishLarge tankers pass through these straits every day.
EnglishThe EU airline industry is already in dire straits.
EnglishMaritime transport on the Mediterranean Sea takes place under different conditions from transport across straits.
Námořní doprava na Středozemním moři probíhá za podmínek, jež se liší od těch, které platí pro dopravu přes průlivy.
EnglishToday the profession is in dire straits.
EnglishCurrent signals from Geneva have not been positive, and the Commissioner admitted not so long ago that the negotiations were in dire straits.
Současné signály z Ženevy nejsou příznivé a pan komisař nedávno připustil, že jednání uvízla ve slepé uličce.
EnglishThe president of the Maldives conducted a mock cabinet meeting underwater recently to highlight the dire straits of these countries.
Prezident Malediv nedávno vedl sehrané zasedání kabinetu pod hladinou, aby upozornil na bezvýchodnou situaci těchto zemí.
EnglishSuch a move would strengthen cross-straits trade, drive up quality standards in the region and elevate Taiwan on the international stage.
Tento krok by prospěl obchodu na obou stranách průlivu, zvýšil by standardy kvality v regionu a posílil by postavení Tchaj-wanu na mezinárodní scéně.
EnglishIt also draws attention to trade between China and Taiwan, which looks set to grow following the signature of cross-Straits commercial agreements.
Rovněž připomíná obchod mezi Čínou a Tchaj-wanem, který se začíná viditelně rozvíjet od podpisu obchodních dohod mezi zeměmi na obou stranách průlivu.
English. - The Saryusz-Wolski report contains some welcome references to Taiwan, and in particular the recent thaw in cross-straits relations.
písemně. - Zpráva pana Saryusze-Wolského obsahuje několik vítaných odkazů k Tchaj-wanu, zejména pak k nedávnému tání ledů v oblasti zahraničních vztahů.
EnglishMany Asian countries show strong growth while Africa attracts only 2% of world investment and the economies in many of its countries are in dire straits.
Asijské země se v řadě případů velice úspěšně rozvíjejí, zatímco Afrika přitahuje pouze 2 % procenta světových investic a v řadě zemí je ekonomický marasmus.