τσεχική μετάφραση του όρου «patriot»

EN

«patriot» Τσεχικά μετάφραση

volume_up
patriot {ουσ.}
CS
CS

«patriot» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
patriot {αρσ.}
EN

EN patriot
volume_up
{ουσιαστικό}

patriot
volume_up
patriot {αρσ.}
This happened because the Patriot Act was a unilateral legislation.
Stalo se to, protože Patriot Act byl jednostraným zákonným opatřením.
But there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.
Ale v Patriot Actu je jedna část, která se týká konkrétně financí.
Part of the War on Terror was the introduction of the Patriot Act.
Součástí války proti terorismu bylo představení Patriot Actu.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «patriot»:

patriot

Παραδείγματα χρήσης του όρου «patriot» στα τσεχικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishTo tell the truth, Mr Seselj's only crime is to be a Serbian patriot.
Po pravdě jediným zločinem pana Seselja je, že je srbský vlastenec.
EnglishA true patriot cheers the freedom of all peoples and values the patriotism of other countries.
Opravdový vlastenec s jásotem vítá svobodu všech národů a váží si vlastenectví jiných zemí.
EnglishProof of this are the circumstances which led to the death of the Cuban prisoner and patriot, Orlando Zapata.
Důkazem toho jsou okolnosti, jež vedly ke smrti kubánského vězně a vlastence, Orlanda Zapaty.
EnglishDoes my friend, Nick Griffin, a true British patriot, take offence at the fact that, for us, Joan of Arc is a national heroine?
Urazí se můj přítel, Nick Griffin, pravý britský vlastenec, proto, že je pro nás Jana z Arku národní hrdinka?
EnglishSo as a patriot, I felt it was important to -- I wear all the earplugs and the earphones, and it's really improved my life in a surprising and unexpected way.
Takže jako vlasteneci se mi to zdá důležité --- Nosím různá sluchátka špunty do uší, a opravdu mi to zlepšilo život překvapivým a nečekaným způsobem.
EnglishAs a patriot, I am particularly saddened by the fact that it was the Hungarian media law that sparked heated debates in the European Parliament and other European institutions.
Jako patriota mě mimořádně rmoutí skutečnost, že to byl maďarský mediální zákon, který rozpoutal vášnivé debaty v Evropském parlamentu a jiných evropských orgánech.