σουηδική μετάφραση του όρου «trade union»

EN

«trade union» Σουηδικά μετάφραση

SV

EN trade union
volume_up
{ουσιαστικό}

1. επιχειρήσεις

trade union
volume_up
fackförening {κοιν.γεν.}
The right to organise collectively into a trade union is a human right.
Rätten att organisera sig kollektivt i en fackförening är en mänsklig rättighet.
I was a member of a trade union and an activist, and was very active for many years.
Jag var medlem i en fackförening och aktivist och var mycket aktiv i flera år.
Det finns 12 utsända experter i kommissionens fackförening.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «trade union»:

trade union

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «trade union» στα σουηδικά

trade ουσιαστικό
to trade ρήμα
union ουσιαστικό
ion ουσιαστικό
Swedish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «trade union» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe Union’ s trade with India amounts to less than 20 % of its trade with China.
Unionens handel med Indien uppgår till mindre än 20 procent av dess handel med Kina.
EnglishThe Union’s trade with India amounts to less than 20% of its trade with China.
Unionens handel med Indien uppgår till mindre än 20 procent av dess handel med Kina.
EnglishI personally salute Unison, the trade union, for campaigning on this issue.
Jag vill personligen hylla fackföreningen Unison för att den för fram denna fråga.
EnglishI know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.
Jag vet att föredraganden Evelyne Gebhardt vill värna fackliga rättigheter.
EnglishThey all survived because American trade union members sent financial assistance.
De överlevde alla för att amerikanska fackföreningsmedlemmar skickade ekonomisk hjälp.
EnglishThis led to the emergence of the Independent and Self-Governing Trade Union Solidarity.
Detta ledde till uppkomsten av den fria och oberoende fackföreningen Solidaritet.
EnglishThese benefits particularly relate to the opportunity to trade freely across the Union.
Dessa fördelar gäller särskilt möjligheten att bedriva fri handel i hela unionen.
EnglishThere is the European Trade Union Confederation, which we also spoke about.
Vi har den Europeiska fackliga samorganisationen, som vi också har talat om.
EnglishTrade union and social activists are routinely thrown in jail on trumped-up charges.
Fackliga och sociala aktivister kastas rutinmässigt i fängelse på falska anklagelser.
EnglishSome 90 % of the Union’ s trade is carried out between the countries of the 25.
Cirka 90 procent av unionens handel sker mellan de 25 medlemsstaterna.
EnglishThe import of these products makes a welcome contribution to trade within the Union.
Importen av dessa produkter är ett välkommet tillskott till handeln i EU.
EnglishMuch revolves around the Laval ruling, where the Swedish trade union went too far.
Mycket kretsar kring Lavaldomen där det svenska facket gick för långt.
EnglishThese criteria include the issue of trade union rights, which Mr Rasmussen raised.
Dessa kriterier inbegriper frågan om fackföreningsrätten som Poul Nyrup Rasmussen tog upp.
EnglishHowever, it must not include discrimination against certain trade union organizations.
Den bör dock inte medföra att vissa fackliga organisationer diskrimineras.
EnglishWe must not forget that 80% of the European Union' s trade is carried out by sea.
Man får inte glömma att 80 procent av Europeiska unionens utrikeshandel genomförs sjövägen.
EnglishIt is a very bad trade union habit and one that we should get away from.
Det är en mycket dålig vana från fackföreningarna och en som vi bör göra oss av med.
EnglishWe must not forget that 80 % of the European Union's trade is carried out by sea.
Man får inte glömma att 80 procent av Europeiska unionens utrikeshandel genomförs sjövägen.
EnglishFarmers from the Solidarity Trade Union are protesting in Brussels today.
Jordbrukarna från fackföreningen Solidaritet demonstrerar i Bryssel i dag.
EnglishSome 90% of the Union’s trade is carried out between the countries of the 25.
Cirka 90 procent av unionens handel sker mellan de 25 medlemsstaterna.
EnglishThey will achieve the kind of success that well-paid trade union activists always achieve.
De når den typen av framgång som välbetalda fackliga aktivister alltid når.