σουηδική μετάφραση του όρου «straightjacket»

EN

«straightjacket» Σουηδικά μετάφραση

EN straightjacket
volume_up
{ουσιαστικό}

1. ψυχολογία

straightjacket (επίσης: strait-jacket, straitjacket, strait-waistcoat)
volume_up
tvångströja {κοιν.γεν.}
Kommissionens förslag är visserligen inte någon tvångströja.
It is critical that we throw off the administrative straightjacket that holds back the effective functioning of these programmes.
Det är livsviktigt att vi kastar av oss denna administrativa tvångströja som hindrar dessa program från att fungera effektivt.
There is no longer any doubt that they are intending to create a veritable straightjacket for the Member States, so that they may implement the strategy of deepening...
Det råder inte längre någon tvekan om att de tänker skapa en verklig tvångströja för medlemsstaterna, så att de kan genomföra strategin om att fördjupa ...

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «straightjacket»:

straightjacket

Παραδείγματα χρήσης του όρου «straightjacket» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI agree with what Mr Färm said earlier about the straightjacket system within which we have to work.
Jag instämmer i det som Färm sade tidigare om det tvångströjesystem inom vilket vi måste arbeta.
EnglishEMU must not become a straightjacket for Europe.
EnglishToday, what will make Europe credible is wealth distributed differently, not the straightjacket of austerity and unemployment.
Det som i dagsläget kommer att göra EU trovärdigt är ett annorlunda fördelat välstånd, inte tvångströjan av åtstramning och arbetslöshet.