σουηδική μετάφραση του όρου «to prove»

EN

«to prove» Σουηδικά μετάφραση

EN

to prove [proved|proved] {ρήμα}

volume_up
1. γενικός
Dessa uppskattningar kan med tiden till och med visa sig vara överdimensionerade.
I believe this will prove to be a significant contribution to improving the environment.
Det tror jag kommer visa sig vara ett viktigt bidrag till förbättringen av miljön.
This could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.
Detta skulle på lång sikt kunna visa sig vara raserande för detta lovande initiativ.
That has been proven in the past and we will continue to prove it in the future.
Det har bevisats tidigare, och vi kommer att fortsätta att bevisa det i framtiden.
It is particularly hard for us to prove that discrimination takes place at work.
Särskilt svårt är det dock för oss att bevisa att det sker på arbetsplatserna.
This would prove their concrete determination to make progress on this issue.
Det skulle bevisa deras konkreta beslutsamhet att gå vidare i frågan.
This could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.
Detta skulle på lång sikt kunna visa sig vara raserande för detta lovande initiativ.
I believe this will prove to be a significant contribution to improving the environment.
Det tror jag kommer visa sig vara ett viktigt bidrag till förbättringen av miljön.
Dessa uppskattningar kan med tiden till och med visa sig vara överdimensionerade.
Europaparlamentet tvekar att ge prov på sin styrka.
In many ways our diversity has proved to be our strength in recent years.
På många sätt har vår mångfald visat sig bli vår styrka under de senaste åren.
We must prove that Europe has the strength and the focus to withstand global pressures and to face up to global challenges.
Vi måste visa att Europa har styrka och fokus nog att stå emot globala påtryckningar och hantera globala utmaningar.
Utvecklingen kommer med all sannolikhet att påvisa ofullkomligheten i artikel K 9.
How does the Commission intend to prove there has been a 10% increase in imported goods into the South Korean market?
Hur tänker kommissionen påvisa en 10-procentig ökning av importen på den sydkoreanska marknaden?
Where they exist, these analyses do not prove that the overall creation of real jobs is due to the actions financed.
I de fall sådana analyser existerar lyckas de inte påvisa att de riktiga arbetstillfällen som skapats är en följd av stödåtgärderna.
to prove
In such a way, the role proposed for Parliament will ensure that this body will remain under close scrutiny and that it will prove to be as legitimate as possible.
På så vis kommer den roll som parlamentet förslås spela att fungera som en garanti för att detta organ skall granskas ingående och att det kommer att befinnas vara så legitimt som möjligt.
2. γαστρονομία

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to prove» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe victor is not always right, although they always try to prove they are right.
Segraren har inte alltid rätt även om de alltid försöker bevisa att de har rätt.
EnglishIndeed, South Stream may prove to be USD 4 billion more expensive than Nabucco.
South Stream kan faktiskt visa sig bli fyra miljarder dollar dyrare än Nabucco.
EnglishIt is particularly hard for us to prove that discrimination takes place at work.
Särskilt svårt är det dock för oss att bevisa att det sker på arbetsplatserna.
EnglishWe must convince them that putting off those reforms would prove more expensive.
Vi måste övertyga dem om att det skulle vara dyrare att skjuta upp reformerna.
EnglishAll these figures prove that it is now necessary to introduce binding measures.
Alla dessa siffror visar att det nu är nödvändigt att införa bindande åtgärder.
EnglishThat has been proven in the past and we will continue to prove it in the future.
Det har bevisats tidigare, och vi kommer att fortsätta att bevisa det i framtiden.
EnglishHealthcare systems are also cause for concern, as they often prove inadequate.
En annan oroande fråga är att hälso- och sjukvårdssystemen ofta är otillräckliga.
EnglishBefore my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
Innan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.
EnglishNobody can say today which of the two will ultimately prove the more dangerous.
I dag kan ingen säga, vilken av de båda som i slutändan kommer att vara farligast.
EnglishParliament and the Committee on Development prove this every day in their work.
Parlamentet och utskottet för utveckling bevisar dagligen detta i sitt arbete.
EnglishLet us hope that we prove capable of transforming difficulties into opportunities.
Låt oss hoppas att vi är kapabla att förvandla svårigheterna till möjligheter.
EnglishBecause the Night Fox is trying to prove he's better than Ryan and his friends.
Därför att The Night Fox försöker bevisa att han är bättre än Ryan och hans vänner.
EnglishI agree with you that the period of reflection is likely to prove fruitless.
Jag instämmer i att perioden för eftertanke troligtvis kommer att vara fruktlös.
EnglishJordan has to prove to its public that the peace it has opted for will benefit them.
Jordanien bör framhäva fördelarna med den fred man ville ha för sina medborgare.
EnglishThis could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.
Detta skulle på lång sikt kunna visa sig vara raserande för detta lovande initiativ.
EnglishLord knows I have nothing left to prove, much less being the mayor of anything.
Jag har inget mer att bevisa, helst inte att bli borgmästare över ingenting.
EnglishHere, appropriate measures are to be taken later, if they prove necessary.
Här kan lämpliga åtgärder vidtas senare, om det skulle visa sig vara nödvändigt.
EnglishWe are told that we should oblige the US in order to prove that we are good allies.
Vi får höra att vi borde gå USA till mötes för att bevisa att vi är goda allierade.
EnglishBusinesses must actually prove that the substances they produce or use are safe.
Företagen måste bevisa att de ämnen de använder eller tillverkar är säkra.
EnglishThis amendment may be adopted should the Commission's reply prove unsatisfactory.
Detta ändringsförslag kan godkännas om kommissionens svar inte är tillfredsställande.

«prove guilt» Σουηδικά μετάφραση

prove guilt
Swedish
  • bevisa skuld
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Αλλα λόγια