σουηδική μετάφραση του όρου «outpatient care»

EN

«outpatient care» Σουηδικά μετάφραση

EN outpatient care
volume_up
{ουσιαστικό}

1. ιατρική

outpatient care
volume_up
öppenvård {κοιν.γεν.}
All of these things represent major successes, together with outpatient care and other areas which I will not go into now.
Allt detta står för stora framgångar, tillsammans med öppenvård och andra områden som jag inte kommer att ta upp nu.
When specifying the terms 'hospital care' and 'outpatient care', it would also be good to specify the term 'specialised outpatient healthcare'.
När man specificerar termerna ”sjukhusvård” och ”öppenvård” skulle det vara bra om man också specificerar termen ”specialiserad öppenvård”.
In other words - incidentally, there is a grammatical error in the English text - no special permission is needed for outpatient care, although it would be needed for in-patient care.
Med andra ord - det finns förresten ett grammatiskt fel i den engelska versionen - att det inte behövs något särskilt tillstånd för öppenvård, även om ett sådant kan behövas för sjukhusvård.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «outpatient care» στα σουηδικά

outpatient ουσιαστικό
care ουσιαστικό
to care ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «outpatient care» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishYou are in clinical training in outpatient care and in an optional field.
Du är på verksamhetsförlagd utbildning inom öppen vård och inom ett valfritt område.
EnglishThe work-based courses are within municipal care and outpatient and inpatient care.
De verksamhetsförlagda kurserna är inom kommunal vård och omsorg, samt öppen och sluten hälso- och sjukvård.
EnglishInpatient care, outpatient care: it varies considerably from one country to another, and the pattern changes over time.
Sjukhusvård, icke sjukhusvård. Det är väldigt olika mellan länder, det förändras över tiden.
EnglishI do have a problem, though, with the way in which outpatient care has been treated, in contrast with what the Court states.
Men jag har ett problem med hur den öppna hälso- och sjukvården har behandlats, i motsats till vad domstolen anger.