σουηδική μετάφραση του όρου «outdoors»

EN

«outdoors» Σουηδικά μετάφραση

volume_up
outdoors {πάντα εν.αρ.}
volume_up
outdoors {επιρ.}
SV
volume_up
outdoor {επιθ.}

EN outdoors
volume_up
{πάντα στον ενικό αριθμό}

outdoors (επίσης: open)
volume_up
det fria {πάντα εν.αρ.}
outdoors
volume_up
fria luften {πάντα εν.αρ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «outdoors»:

outdoors
outdoor

Παραδείγματα χρήσης του όρου «outdoors» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe had to grow them in vermi manure, which is sterile, or hydroponics, and take them outdoors every three to four months.
Vi odlade dem i gödsel som var steril, eller i en hydrokultur och vi tog ut dem en gång var tredje eller fjärde månad.
EnglishAh, the great American outdoors.
EnglishConversations are for outdoors.
EnglishThanks to modern ventilation technology, the quality of indoor air can be raised to a level that is even higher than that of the air outdoors.
Tack vare modern ventilationsteknik kan kvaliteten på inomhusluften förbättras till en nivå som till och med är bättre än utomhusluften.
EnglishI am very worried that the investigation will restrict itself to the quality of the air outdoors and rather narrowly to the contamination of this type of air.
För närvarande är syftet med förfarandet att ändra den icke-genomförda delen av projektet i den självständiga regionen Castilla y León.
EnglishI am very worried that the investigation will restrict itself to the quality of the air outdoors and rather narrowly to the contamination of this type of air.
Jag är mycket bekymrad över att undersökningen enbart skall begränsas till utomhusluftens kvalitet och ganska avgränsat om nedsmutsningen av denna lufttyp.
EnglishThanks to modern ventilation technology, the quality of indoor air can be raised to a level that is even higher than that of the air outdoors.
Föredraganden åberopar försiktighetsprincipen för att förneka behovet av absoluta vetenskapliga bevis för att en viss produkt är farlig innan den dras bort från marknaden.