σουηδική μετάφραση του όρου «node»

EN

«node» Σουηδικά μετάφραση

volume_up
node {ουσ.}
SV

«nöd» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
nöd {κοιν.γεν.}

EN node
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

node (επίσης: bump, hump, hunch, knob)
volume_up
knöl {κοιν.γεν.}
node (επίσης: bow, bun, knot, bowknot)
volume_up
knut {κοιν.γεν.}

2. βοτανική

node
volume_up
ledknut {κοιν.γεν.}

3. αστρονομία

node
volume_up
nod {κοιν.γεν.}
And this is called the "degree" of a node, or the number of connections that a node has.
. ~~~ "degree") för en nod, eller antalet en anknytningar en nod har.
LiU joined as a new "node" in February and was immediately in contact with schools in Katrineholm.
LiU gick med som ny ”nod” i februari och fick genast med sig skolor i Katrineholm.
Detta inträffar vid varje nod i utkanten.

4. ιατρική

node
volume_up
knuta {κοιν.γεν.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «node»:

node

Συνώνυμα (σουηδικά) του όρου «nöd»:

nöd

Παραδείγματα χρήσης του όρου «node» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe circled node is the one we're trying to influence -- popular support for the government.
Den inringade noden är den vi försöker påverka -- folkligt stöd för myndigheterna.
EnglishSentinel lymph node dissection has really changed the way that we manage breast cancer, melanoma.
Dissektion av portvaktskörteln har påverkat hur vi hanterar bröstcancer, melanom.
EnglishAnd then if that node has cancer, the woman would go on to get the axillary lymph node dissection.
Och om den körteln har cancer skulle kvinnan fortsätta till dissektion av lymfkörteln i armhålan.
EnglishThat top node right there, that's literally single digit addition.
EnglishSo what that means is if the lymph node did not have cancer, the woman would be saved from having unnecessary surgery.
Så det betyder att om lymfnoden inte har cancer behöver kvinnan inte genomgå onödiga ingrepp.
EnglishAnd we're discovering, with our research, that's often very local to the node you care about within one or two degrees.
Och vi upptäcker med vår forskning, att den ofta ligger väldigt nära noden du bryr dig om inom en eller två steg.
EnglishAnd so now we can look one degrees, two degrees, three degrees away from that node and eliminate three-quarters of the diagram outside that sphere of influence.
Och nu kan vi titta ett steg, två steg, tre steg bort från den noden och eliminera de tre fjärdedelar av diagrammet som ligger utanför vår intressesfär.
EnglishBut when sentinel lymph node came into our treatment protocol, the surgeon basically looks for the single node that is the first draining lymph node of the cancer.
Men när portvaktslymfkörteln blev del av behandlingsrutinerna letar kirurgen i princip efter den körtel som är cancerns första dränerande lymfkörtel.
EnglishThe goods transport chain - 90% of international trade and transport - requires that each link, each node, is optimised in view of this rate of flow.
Godstransportkedjan - 90 procent av den internationella handeln och de internationella transporterna - kräver att varje länk, varje knutpunkt, är optimerad för detta flöde.