σουηδική μετάφραση του όρου «communication skills»

EN

«communication skills» Σουηδικά μετάφραση

EN

communication skills {πληθυντικός αριθμός}

volume_up
communication skills
It will provide its staff with specific training in communication skills and recruit communication specialists as well.
Personalen kommer att få riktad utbildning i kommunikationsfärdigheter och kommunikationsspecialister kommer att rekryteras.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «communication skills» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishExcellent communication / negotiation / presentation skills.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
EnglishIt has expectations of your managerial ability, your communication skills, your strength and your integrity.
Det har förväntningar på era ledaregenskaper, era kommunikativa egenskaper, er styrka och er integritet.
EnglishIn 2007 the EU adopted a Communication on E-skills for the 21st century (COM(2007)496).
År 2007 antog EU meddelandet ”E‑kompetens för 2000‑talet: ökad konkurrenskraft, större tillväxt och fler jobb” (KOM(2007)0496).
EnglishIt will provide its staff with specific training in communication skills and recruit communication specialists as well.
Personalen kommer att få riktad utbildning i kommunikationsfärdigheter och kommunikationsspecialister kommer att rekryteras.
EnglishIt will provide its staff with specific training in communication skills and recruit communication specialists as well.
Det är därför som vi inte bara behöver en ny kommunikationsstrategi utan även en bra diskussion om hela Europeiska unionens framtid.
EnglishBecause services make up 70% of the volume of our economy, communication skills are of great importance in economic growth.
Eftersom tjänster utgör 70 procent av vår ekonomis volym är kommunikativa färdigheter av största betydelse för vår ekonomiska tillväxt.
EnglishBecause services make up 70 % of the volume of our economy, communication skills are of great importance in economic growth.
Eftersom tjänster utgör 70 procent av vår ekonomis volym är kommunikativa färdigheter av största betydelse för vår ekonomiska tillväxt.
EnglishIn conclusion, Commissioners, we have no complaints about your communication skills, but we now expect practical action.
Sammanfattningsvis, mina herrar kommissionsledamöter, har vi inga klagomål angående era kommunikationsskickligheter, men vi förväntar oss nu handling i praktiken.
EnglishAt the same time, I was sorry to note that there was not a single reference in it to the question of developing information and communication skills.
Samtidigt kunde jag tyvärr konstatera att det inte finns en enda hänvisning i betänkandet till frågan om att utveckla informations- och kommunikationsfärdigheterna.
EnglishEducation not only relates to the transfer of knowledge but also to such things as communication skills and social skills, which are important for personal development.
Undervisning handlar inte bara om kunskapsöverföring utan även om saker som kommunikativa och sociala färdigheter, vilka är viktiga för den personliga utvecklingen.
EnglishHowever, I have been favourably impressed by your presentational and communication skills and your clear attachment to a successful Europe and a strong European Commission.
Men jag är imponerad av era färdigheter när det gäller kommunikation och presentation, och ert starka engagemang för en framgångsrik union och en stark kommission.
EnglishWe are all in favour of a European labour market, but we are not giving unemployed people an opportunity to improve their communication skills through language tuition in neighbouring countries.
Vi är visst för den europeiska arbetsmarknaden, men vi ger inte de arbetslösa en chans att förbättra sina förmedlingsmöjligheter genom språklig vidareutbildning i grannlandet.
EnglishThose attributes, together with his communication, advocacy and other skills, really make me wonder why the Church of England wanted to terminate his services in the first place.
Dessa attribut, tillsammans med bl.a. hans förmåga att kommunicera och tala för sin sak, får mig verkligen att undra varför den engelska statskyrkan egentligen ville att han skulle sluta arbeta.
EnglishThe case for upgrading skills, which is endorsed by all stakeholders, is not just about formal qualifications, but also about promoting areas such as communication skills amongst young people.
Kompetensutveckling, som stöds av alla berörda parter, handlar inte enbart om formella kvalifikationer utan också om att främja exempelvis kommunikationsförmågor hos yngre personer.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «communication skills» στα σουηδικά

skills ουσιαστικό
communication ουσιαστικό
enhancing of the skills ουσιαστικό
fine motor skills ουσιαστικό
Swedish
teamwork skills ουσιαστικό
communication channel ουσιαστικό
communication network ουσιαστικό
communication theory ουσιαστικό
motor skills ουσιαστικό
Swedish
communication pattern ουσιαστικό
people skills ουσιαστικό
managerial skills ουσιαστικό
additional skills ουσιαστικό
computer skills ουσιαστικό