σουηδική μετάφραση του όρου «comedy»

EN

«comedy» Σουηδικά μετάφραση

EN

comedy {ουσιαστικό}

volume_up
comedy
volume_up
komedi {κοιν.γεν.}
Now, the American head of programming wanted new local Arabic comedy.
Chefen i USA- -ville se ny lokal arabisk komedi.
En roman, kanske några pjäser, kanske inte ens komedi.
We would film that and air it, and then I could work with the local amateurs and write new comedy.
. ~~~ Sen skulle amatörerna skriva ny komedi.
comedy
volume_up
komik {κοιν.γεν.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «comedy»:

comedy

Παραδείγματα χρήσης του όρου «comedy» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAll this, Commissioner, is Galician black humour, but it is also tragi-comedy.
Herr kommissionär! Detta är galiciernas svarta humor, men det är tragikomiskt.
EnglishAll of this would lead us to believe that we are dealing with a drama here, not a comedy.
Allt detta talar för att vi inte har att göra med ett lustspel, utan kanske snarare ett drama.
EnglishBecause you're like a comedy team, and now there's this third person.
EnglishThis is the story of the rise and rise of stand-up comedy in the Middle East -- a stand-up uprising, if you will.
Här är berättelsen om uppgången av ståuppen i Mellanöstern- -en ståupp-uppståndelse.
English(Laughter) So, as for the outsiders looking in, watch the CNN report on the second Amman Comedy Festival.
(skratt) Så för dem utanför som tittar in- -se CNN:s rapport om den andra Anman komedifestivalen.
EnglishBuenos Aires and Kyoto started out as an obsession and have now turned into a knockabout comedy.
I grund och botten börjar Buenos Aires och Kyoto med en tvångsföreställning och det avslutas med en clownhistoria.
English(Laughter) (Applause) Now, in three short years, we've come a long way with stand-up comedy shows happening even in Saudi Arabia.
(skratt) (applåder) På tre år har vi nått långt- -med ståupp-shower t o m i Saudiarabien.
EnglishOne of the good things in this life is that Dante's is not the only comedy; Parliament puts one on from time to time.
Det sköna i livet är att det inte bara finns komedier hos Dante, utan ibland också i Europaparlamentet.
EnglishRight, so, let the robot stand-up comedy begin.
EnglishFirst, the Axis guys recorded a Comedy Central special that aired in the States, and it was getting great hits on YouTube.
Axelmaktgrabbarna spelade in ett komediprogram- -som sändes i USA- -och fick många träffar på YouTube.
EnglishI do not know for certain if it is a play, a drama or a tragedy, but I am aware that it is not a comedy, essentially due to the conduct of the Council.
Att det inte var ett lustspel, beror i hög grad på rådets uppträdande.
Englishs legendary comedy clubs.
Och den underbare libanesen- -Nemr Abou Nassar, från vår första turnée- -har just uppträtt på klubbar i LA.
EnglishBehind this tragi-comedy, however, is the idea that supra-European militarism should be added to differing national militarisms.
Men bakom dessa tragikomiska aspekter finns en föreställning om att den nationella militärismen måste utökas med en övereuropeisk militarism.
EnglishIt is such a comedy that I really do understand when consumers - and I too am a consumer - wonder what the politicians will dream up next.
Det är en sådan teater att jag verkligen förstår om konsumenterna - och jag är också konsument - är förvånade över vad politiker håller på med.