σουηδική μετάφραση του όρου «branded»

EN

«branded» Σουηδικά μετάφραση

volume_up
branded {επιθ.}
volume_up
brand {ουσ.}

EN branded
volume_up
{επίθετο}

1. γενικός

branded (επίσης: marked)
volume_up
märkt {επιθ.}
Immigrants and those we feel uncomfortable with in society are branded, as criminals are today.
Invandrarna och de i samhället som får oss att känna oss obekväma är märkta, som brottslingar är i dag.
The facility is located in the magnificent scenery on a mountain range in the mountains with only 25 meters to the old K-branded station.
Anläggningen ligger i storslagen natur vid ett bergmassiv på kalfjället med endast 25 meter till den gamla K-märkta järnvägsstationen.
You can take the morning train and be there at noon, well ahead is the resort is just 25 meters from the K-branded railway station.
Du kan åka med morgontåget och vara framme vid lunchtid, väl framme ligger anläggningen bara 25 meter från den K-märkta järnvägsstationen.

2. "cattle"

branded
volume_up
brännmärkt {επιθ.} (boskap)
Jag är en dömd fånge; Jag är brännmärkt "Fel."

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «brand»:

brand

Παραδείγματα χρήσης του όρου «branded» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishNor do they need to feel that they are being branded almost as criminals themselves.
Inte heller behöver de känna att de blir brännmärkta nästan som brottslingar själva.
EnglishThey were in the wrong place at the wrong time and have now been branded as terrorists.
De har varit på fel plats vid fel tillfälle och stämplas nu som terrorister.
EnglishOtherwise, the border agency would quickly be branded as an agency for sending people home.
Annars skulle gränsmyndigheten snabbt stämplas som en byrå som skickar hem människor.
EnglishThe exhaustion of trade mark rights affects all branded products.
Konsumtionen av varumärkesrättigheter är något som berör alla märkesprodukter.
EnglishIn my country any fund is branded alternative at present.
I mitt hemland kan för närvarande vilken fond som helst kallas alternativ.
EnglishI cannot accept that a company that is branded unsafe should not be made known to the public.
Jag kan inte godta att allmänheten inte skall få kännedom om att ett företag har betraktats som osäkert.
EnglishImmigrants and those we feel uncomfortable with in society are branded, as criminals are today.
Invandrarna och de i samhället som får oss att känna oss obekväma är märkta, som brottslingar är i dag.
EnglishWhat took the biscuit was being branded a hypocrite by Mrs Morgan.
EnglishThe British Court of Appeal has branded the detention of prisoners there as a legal black hole.
Storbritanniens appellationsdomstol har beskrivit kvarhållandet av fångarna där som ett rättsligt svart hål.
EnglishFourthly, the absence of an inventory of documents within the Commission has been branded maladministration.
För det fjärde: att avsaknad av register över handlingar i kommissionen är dålig administration.
EnglishWe must do something to get back to more competition and lower prices for branded goods.
Vi måste göra något för att i fråga om varumärkesartiklarna åter komma fram till mer konkurrens och till lägre priser.
EnglishAs recently as one year ago, our position was branded industry-oriented; it is now the consensus view.
Så nyligen som för ett år sedan kallades vår ståndpunkt industriorienterad. Nu är det samförstånd om den.
EnglishWhat he'd effectively done is he'd re-branded the potato.
EnglishThe only difference is that death from poverty is slow and the victim him/herself is branded as the culprit.
Skillnaden är bara den att döden som föranleds av fattigdom är långsam och offret stämplas själv som skyldig.
EnglishThe only difference is that death from poverty is slow and the victim him/ herself is branded as the culprit.
Skillnaden är bara den att döden som föranleds av fattigdom är långsam och offret stämplas själv som skyldig.
EnglishMr President, US President Bush branded North Korea as part of an axis of evil with Iraq and Iran.
Herr talman! Förenta staternas president Bush stämplade Nordkorea som en del av ?ondskans axel? tillsammans med Irak och Iran.
EnglishBecause of the profiteering of the private major pharmaceutical companies, they simply cannot afford the branded equivalents.
På grund av de stora privata läkemedelsföretagens ocker har de helt enkelt inte råd med märkesläkemedel.
EnglishCCL recently branded them terrorists.
EnglishFurthermore, consumers who purchase look-alike products are often under the mistaken impression that they are branded goods.
De konsumenter som köper snarlika produkter antar dessutom ofta på felaktiga grunder att de är märkesvaror.
EnglishThis is rightfully branded as a disgraceful approach by none other than one of the fathers of the euro, Professor Lámfalussy.
Detta stämplas rättmätigt som en skamlig taktik av ingen annan än en av eurons fader, professor Alexandre Lámfalussy.