σουηδική μετάφραση του όρου «bloodshed»

EN

«bloodshed» Σουηδικά μετάφραση

EN bloodshed
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

bloodshed
volume_up
blodvite {ουδ.}

2. "the taking of (human) life"

bloodshed
volume_up
blodsutgjutelse {κοιν.γεν.} (det att människor dödas)
Det andra alternativet, blodsutgjutelse, ger inga framtidsutsikter.
In such a situation we can have only one goal and that is to prevent bloodshed.
I en sådan situation kan vi bara ha ett mål, och det är att förhindra blodsutgjutelse.
If these had been followed up, another regime could have assumed power without bloodshed.
Hade man följt den, hade man kunnat uppnå en annan regim utan blodsutgjutelse i f.d.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «bloodshed»:

bloodshed

Παραδείγματα χρήσης του όρου «bloodshed» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world.
Alldeles för mycket blod har spillts runt om i världen i början av det här året.
EnglishMilitary force would only lead to further bloodshed and we want to avoid that.
Ett militärt ingripande skulle bara leda till mer blodspillan och det vill vi undvika.
EnglishUnfortunately, we often see similar patterns repeated in these acts of bloodshed.
Tyvärr ser vi ofta ett liknande mönster som upprepas vid dessa blodbad.
EnglishWe hope the situation can be resolved peacefully through dialogue without further bloodshed.
Vi hoppas på en fredlig lösning genom dialog och utan ytterligare blodutgjutelse.
EnglishFor decades war has raged in the depths of the East with carnage and unrestrained bloodshed.
Sedan decennier rasar kriget långt inne i Anatolien med massakrer och manspillan.
EnglishBloodshed was dividing our peoples and pitting brother against brother.
Blodspillan splittrade våra folk och gjorde bröder till bittra fiender.
EnglishAccording to President Putin, the situation is nearing the point of bloodshed.
EnglishWe have to find an alternative to the bloodshed and to the continuation of this dispute.
Vi måste finna ett alternativ till blodspillan och fortsatt konflikt.
EnglishOur past has seen not only glories but also wars and bloodshed.
I vårt förflutna finns inte bara härligheter, utan även krig och blodspillan.
EnglishMadam President, the 'red-shirt' demonstrations have been suppressed with bloodshed.
EnglishThe bloodshed of 21 January dragged Tirana backwards by several years.
EnglishEveryone in your country has been touched by the violence, the bloodshed, the pain, the horror, everybody.
Varenda en i ert land har drabbats av våldet, blodspillan, smärtan, skräcken, alla.
EnglishEurope is a cultural and linguistic mosaic that has also given rise to tensions and bloodshed.
Europa är en kulturell och språklig mosaik som också har skapat spänningar och blodsutgjutelser.
EnglishSome consider the 20th century a century of war and bloodshed.
Somliga betraktar 1900-talet som ett sekel med krig och blodspillan.
EnglishOf course, we are powerless to stop the violence and bloodshed.
EnglishHowever, the TV news bulletins showing the Middle East are still full of bloodshed and despair this morning.
I morse var dock TV-nyheterna från Mellanöstern återigen genomsyrade av blod och desperation.
EnglishMay their hopes be fulfilled quickly and without bloodshed.
EnglishWe need to try to get the maximum amount of action to encourage an end to this bloodshed and violence.
Vi måste se till att det görs så mycket som möjligt för att stoppa denna blodsspillan och detta våld.
EnglishThat is the latest in a month of bloodshed.
Detta är den senaste incidenten under en månad av blodiga attacker.
EnglishThe clashes between Uighurs and Hans have taken the official death toll to 186, but the bloodshed continues.
Sammandrabbningarna mellan uigurer och hankineser har officiellt skördat 186 liv, och dödandet fortsätter.

Αλλα λόγια