σουηδική μετάφραση του όρου «to be able to»

EN

«to be able to» Σουηδικά μετάφραση

volume_up
to be able to {ρ.} [παράδειγμα]

EN to be able to
volume_up
{ρήμα}

to be able to (επίσης: to know)
The EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
EU måste kunna agera snabbt och kunna fortsätta att ge bistånd.
They must be able to believe in us, so that they continue to believe in Europe.
De måste kunna ha förtroende för oss för att kunna bevara tron på Europa.
The Central Bank will be independent, but it will not be able to be irresponsible.
Centralbanken kommer att vara självständig, den kommer inte kunna vara oansvarig.
to be able to (επίσης: to bring, to cause, to determine, to drive)
Somehow, his body was able to change the disease...... mold it to his benefit.
På något sätt, var hans kropp möjlig att ändra sjukdomen...... att forma den till hans fördel.
The European Union must be able to mediate and to make a constructive contribution to both sides, Georgia and Russia, so that a solution can be found.
EU måste förmå att medla och bidra konstruktivt till båda sidorna, Georgien och Ryssland, för att kunna hitta en lösning.
On such an important subject we want to deal with the present, thereby being better able to shape the future.
När det gäller ett så viktigt ämne, vill vi behandla nuet, för att därigenom kunna forma framtiden.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «to be able to» στα σουηδικά

to be ρήμα
able επίθετο
to μετοχή
Swedish
to μόριο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to be able to» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishBut we will be able to tell that when this first meeting has been held on 7 May.
Detta kommer vi dock att få reda på när det första mötet har hållits den 7 maj.
EnglishThey will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
De kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.
EnglishMany of our patients are alone, their families are no longer able to visit them.
Många av våra patienter är ensamma – deras familjer kan inte längre besöka dem.
EnglishThe Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.
Ändringsförslag som kommissionen utan förbehåll kan godkänna är förslag 2 och 11.
EnglishLeave this to the larger states, which have not been able to resolve it to date.
Lämna detta till de större staterna, som inte har kunnat lösa frågan hittills.
EnglishWe still know too little about whether potential users are willing or able to pay.
Vi vet fortfarande inte säkert om de potentiella användarna kan och vill betala.
EnglishMr Savary, I welcome the compromise that we were able to reach in that respect.
Jag är glad, herr föredragande, att vi kunnat uppnå en kompromiss på den punkten.
EnglishBut we need to see whether its new government is able to fulfil its commitments.
Men vi måste avvakta och se om den nya regeringen kan uppfylla sina åtaganden.
EnglishLower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
Lägre myndigheter skall ha möjligheter att anskaffa hållbara varor och tjänster.
EnglishWe spent some useful hours with Bertie and Dick and were able to welcome them.
Vi tillbringade några givande timmar med Bertie och Dick och kunde välkomna dem.
EnglishThat is why I regret that I am not able to congratulate this Member on his work.
Därför beklagar jag att jag inte kan gratulera denne kollega till hans arbete.
EnglishWe are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
Vi kan faktiskt bidra till att skydda den gemensamma marknaden från protektionism.
EnglishThe European Commission must now be able to do its work in complete independence.
Europeiska kommissionen måste nu få möjlighet att göra sitt arbete helt oberoende.
EnglishOur American partners are able to defend their national interests pugnaciously.
Våra amerikanska partners vet att stridslystet försvara sina nationella intressen.
EnglishExchange has always brought benefits, and we have always been able to gain from it.
Utbyten har alltid varit mycket givande, och vi har alltid fått mycket ut av dem.
EnglishWe need country-of-origin labelling so consumers are able to make informed choices.
Vi behöver en ursprungsmärkning, så att konsumenterna kan göra informerade val.
EnglishYet I believe that today we very much need to be able to demonstrate successes.
Ändå anser jag att det i dag är mycket viktigt att vi kan uppvisa framgångar.
EnglishI hope we will be able to find an acceptable compromise by Thursday morning.
Jag hoppas att vi kan nå en godtagbar kompromiss senast under torsdag förmiddag.
EnglishProgrammed refrigerators will be able to recognise products past their expiry date.
Programmerade kylskåp kan känna av när olika produkters bäst före-datum går ut.
EnglishIt is true that the Liberals were not able to achieve their goals in every area.
Visserligen lyckades liberalerna inte uppnå alla sina mål inom alla områden.

Αλλα λόγια