EN

applicable {επίθετο}

volume_up
applicable (επίσης: appropriate, pertinent)
Talmannen förklarade då att den inte var tillämplig på aktualitetsdebatten.
The Security Council’s Resolution 1559 is not yet applicable to Damascus.
Säkerhetsrådets resolution 1559 är inte tillämplig för Damaskus ännu.
Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (omröstning)
This is one instance where the ‘less is more’ principle is particularly applicable.
Det är ett exempel på där principen ”mindre är mer” är särskilt användbar.
For example, in the energy field it is perfectly clear what the applicable indicators would be.
På t.ex. energiområdet är det väldigt klart vilken typ av indikatorer som skulle kunna vara användbara.
That said, it is true that European law is not properly applicable, as Union law is not directly applicable in a territory that is not an outermost region.
Å andra sidan är det sant att europeisk rätt inte är riktigt användbar eftersom gemenskapsrätten inte går att tillämpa direkt på ett territorium som inte är ett yttersta randområde.
Ladies and gentlemen, in my view, in the concept of ‘one China’ the idea of peaceful reunification should be replaced with something that is more applicable – a peaceful solution.
När det gäller begreppet ”ett enat Kina” anser jag att tanken om en fredlig återförening bör ersättas med något mer passande – en fredlig lösning.
applicable
Men det är applicerbart, återigen, på varje organsystem.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «applicable» στα σουηδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThere is an international convention, and that naturally remains applicable here.
Det finns ju en internationell konvention och den är naturligtvis tillämpbar här.
EnglishThis is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.
Det gör man för en rad saker: monument, föremål, för både det ena och det andra.
EnglishIn the light of the agreement, Amendments Nos 1 to 7 are no longer applicable.
Mot bakgrund av uppgörelsen är ändringsförslagen 1-7 inte längre tillämpliga.
EnglishIt is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
Det träder i kraft den 1 februari 2005, för en inledande period av tre år.
EnglishI welcome the fact that the regulation will be applicable to all EU Member States.
Jag välkomnar att förordningen kommer att gälla samtliga EU:s medlemsstater.
EnglishThis is not consistent with the conditions applicable to internal movements.
Detta är inte förenligt med de villkor som tillämpas vid inre förflyttningar.
EnglishVarious amendments have also been adopted on the requirements applicable to cabin crews.
Man har också antagit flera ändringsförslag angående kraven för kabinpersonalen.
EnglishThis amendment does not provide for common penalties applicable to infringements.
Detta ändringsförslag innehåller inte gemensamma påföljder för brott mot bestämmelserna.
EnglishThis is one instance where the ‘less is more’ principle is particularly applicable.
Det är ett exempel på där principen ”mindre är mer” är särskilt användbar.
EnglishDirective 2001/95/EC governs the general safety requirements applicable to goods.
Direktiv 2001/95/EG styr de allmänna säkerhetskrav som gäller för varor.
EnglishWe are talking about rights applicable to people, to citizens like ourselves.
Vi talar om rättigheter som är tillämpliga för människor, för medborgare som vi själva.
EnglishThis is also – not exclusively, of course – particularly applicable to energy policy.
Detta gäller även – men givetvis inte enbart – energipolitiken i synnerhet.
EnglishAs Mr Prodi has just said, there is no legal framework applicable to nanotechnology.
Som Vittorio Prodi precis har sagt finns det inte någon rättslig ram för nanotekniken.
EnglishThat resolution was adopted six months ago, and in fact it is already applicable.
Detta beslut togs för ett halvår sedan, och gäller egentligen redan nu.
EnglishAs Mr Prodi has just said, there is no legal framework applicable to nanotechnology.
Som Vittorio Prodi precis har sagt finns det inte någon rättslig ram för nanotekniken.
EnglishThe initial proposal was limited to rules applicable within a given port.
Det är sant att vi tog upp frågan om egenhantering för företag med personal på land.
EnglishWill this be applicable to monies changed from national currencies to the euro?
Kommer denna skyldighet att gälla även vid växling från de nationella valutorna till euro?
EnglishClear arrangements to make this principle generally applicable will enhance transparency.
Tydliga anvisningar för en allmän tillämpning av principen kommer att öka insynen.
EnglishI consider Article 175 of the common treaties applicable to this Regulation.
Jag anser att artikel 175 i fördragen är tillämplig på denna förordning.
EnglishThis is particularly applicable to the advertising of air fares on websites.
Detta gäller särskilt för offentliggörande av flygpriser på webbplatser.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «applicability»:

applicability
applicant
English
application