EN charge
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

charge (επίσης: cartridge, load)
volume_up
заряд [заря́д] {αρσ.}
These particles are not uniquely identified by their six charges.
Эти частицы неоднозначно определяются шестью зарядами.
At this point, anything can be created as long as it has the same energy and maintains a total charge of zero.
На этом этапе могут возникать новые частицы с той же энергией и полным нулевым зарядом.
So the electromagnetic and weak forces are described by this pattern of particle charges in two-dimensional space.
Электромагнитная и слабая силы описываются этой картиной зарядов в двумерном пространстве.
charge (επίσης: fee, pay, payment, levi)
volume_up
плата [пла́та] {θηλ.}
плата за сброс сточных вод, исчисляемая в зависимости от объёма производства
годовая плата за содержание резервной мощности электростанции
плата за основные факторы производства
charge (επίσης: accusation, blame, impeachment, imputation)
volume_up
обвинение [обвине́ние] {ουδ.}
сфабриковать обвинение против кого-л. трубный глас
подтвердить обвинение кого-л. присягой
сфабриковать обвинение против кого-л. трубный глас
charge (επίσης: commission, errand, message, mission)
volume_up
поручение [поруче́ние] {ουδ.}
давать важное поручение
давать важное поручение
charge (επίσης: attack, onset, onslaught, push)
volume_up
атака [ата́ка] {θηλ.}
AK: It had to have a rider, and it had to participate in cavalry charges.
АК: Должен был быть всадник, и надо было участвовать в кавалерийских атаках.
charge (επίσης: call, claim, demand, instance)
volume_up
требование [тре́бование] {ουδ.}
charge (επίσης: chiropodist, civilian, contact, countenance)
volume_up
лицо [лицо́] {ουδ.}
charge (επίσης: custody, keeping, storage)
volume_up
хранение [хранение] {ουδ.}
charge (επίσης: control, oversight, surveillance, superintendence)
volume_up
надзор [надзо́р] {αρσ.}
charge (επίσης: capacity, load, loading)
volume_up
нагрузка [нагру́зка] {θηλ.}
charge (επίσης: download)
volume_up
загрузка [загру́зка] {θηλ.}
charge (επίσης: load, weight, burthen)
volume_up
бремя [бре́мя] {ουδ.}
charge (επίσης: accountability, amenability, liability, onus)
volume_up
ответственность [отве́тственность] {θηλ.}
charge (επίσης: injunction, order, precept, prescript)
volume_up
предписание [предписа́ние] {ουδ.}
charge (επίσης: anxiety, attention, care, concern)
volume_up
забота [забо́та] {θηλ.}
charge (επίσης: care, cure, custody)
volume_up
попечение [попече́ние] {ουδ.}
charge (επίσης: cost, price, rate, value)
volume_up
цена [цена́] {θηλ.}
charge (επίσης: contribution, duty, impost, tax)
volume_up
налог [нало́г] {αρσ.}
charge (επίσης: charging)
volume_up
колоша [коло́ша] {θηλ.}
charge
volume_up
занесение на счет [занесение на счёт] {ουδ.}

2. κοινωνιολογία

charge

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «charge»:

charge

Παραδείγματα χρήσης του όρου «charge» στα ρωσικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIn order to do this, we need to introduce new forces with new charge directions.
Для этого придется ввести новые силы с новыми направлениями заряда.
EnglishAnd convenient is not something that you drive for an hour and charge for eight.
А удобство — отнюдь не восемь часов зарядки для часа езды.
EnglishIt didn't come because you put some incredibly smart person in charge.
Этот успех пришел не потому, что вы наняли безумно умного человека.
EnglishAnd providing data free of charge on the internet, for the world to use.
И данные распространяются бесплатно в интернете, для всего мира.
EnglishWhen this final deduction occurs, the charge will be posted to your account as successful.
После этого в выписке будет отражено успешное списание средств.
EnglishAt this point, anything can be created as long as it has the same energy and maintains a total charge of zero.
На этом этапе могут возникать новые частицы с той же энергией и полным нулевым зарядом.
EnglishIt's an independent newspaper, but tell that to the people in charge.
Это независимая газета, но скажите это людям у власти.
EnglishWhen you call 411 on your cellphone, they charge you two bucks.
Когда вы звоните 411 с мобильника, с вас снимают два бакса.
EnglishThe reason most of us are only familiar with electric charge and not both of these is because of the Higgs particle.
Из-за бозона Хиггса большинство из нас знает о существовании исключительно электрического заряда.
Englishcharge-off on buildings and machinery
амортизационное списание стоимости зданий и оборудования
EnglishIs the landlord in charge of doing repairs?
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
Englishcharge-off on buildings and machinery
амортизационное списание стоимости зданий и оборудования
EnglishWho is in charge here?
Кто здесь ответственный? (Kto zdes' otvetstvennyy?)
Englishfixed charge coverage ratio
коэффициент покрытия фиксированных затрат
EnglishThe attending physician was in charge.
EnglishThe strong force acts between quarks which carry a different kind of charge, called color charge, and come in three different varieties: red, green and blue.
Сильное взаимодействие работает между кварками, которые переносят иной вид заряда, называемый цветовым.
Englishto charge with a crime
предъявлять обвинения в преступлении
Englishto charge an expense to an account
Englishto charge oneself with sth.
Englishto charge oneself with sth.